Fase 1, semester 1

Voorwoord

Als student bij Cibap vakschool voor vormgeving kun je kiezen uit verschillende opleidingen. Ze zijn natuurlijk allemaal anders, maar hebben elk voor zich één ding gemeenschappelijk: ze leiden op voor een beroep in de creatieve industrie of een vervolgopleiding die hiermee te maken heeft.

In deze online studiegids vind je alle informatie voor het eerste semester van fase 1. Als je in het tweede semester van fase 1 je opleiding hebt gekozen kijk je in de online studiegids van die opleiding.

In het algemene deel vind je informatie over de school. Denk bijvoorbeeld aan plattegronden, informatie over roosters, kantine en ICT-voorzieningen. Ook kun je hier opzoeken wat de rechten en plichten zijn en wat te doen bij een probleem of klacht.

Via de tabbladen links vind je alle basisinformatie die je nodig hebt. Heb je een specifieke vraag: kijk dan eens op het intranet. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je natuurlijk terecht bij je studieloopbaancoach.

Het onderwijsteam van de Fase 1 kun je vinden in de teamkamer op de eerste verdieping. Daar kun je jouw docenten en studieloopbaancoach treffen. De teamcoördinator is Martine Weijs.

Ons onderwijs

Praktijk Realistisch Onderwijs  
Cibap werkt vanuit Praktijk Realistisch Onderwijs (PRO). PRO betekent dat we bij de uitvoering van het onderwijs zoveel mogelijk uitgaan van de beroepspraktijk in de creatieve industrie. Met PRO werk je op school aan diverse opdrachten en vraagstukken. Vaak zijn het echte vraagstukken van (internationale) organisaties, soms zijn het projecten die jouw persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Aan projecten werken doe je soms individueel maar vaak ook samen in multidisciplinaire teams. We stellen daarbij steeds de vraag: ‘Wat moet je in een praktijksituatie weten en kunnen?’ Hierdoor word je optimaal voorbereid op de beroepspraktijk. Daarnaast heb je gedurende je opleiding drie stageperiodes om in de beroepspraktijk jouw competenties verder te ontwikkelen.  

Oriëntatiefase

Het eerste semester van het eerste leerjaar noemen we de oriëntatiefase. In deze fase oriënteert je je  breed op de creatieve industrie en wat je hiervoor nodig hebt. Daarnaast leert je je  studiegenoten, jouzelf en de manier van werken en leren op Cibap kennen.  

Om je voor te bereiden op jouw opleidingskeuze kun je kiezen uit verschillende focusblokken. In een focusblok staat een specifieke opleiding centraal. Daarin maak je kennis met de basisvaardigheden en mogelijkheden binnen het beroep en de opleiding.  

Opbouw van je eerste studiejaar

Jouw opleiding in verdeeld in drie fases:

 1. Oriëntatiefase (half jaar)
  Je oriënteert je op de verschillende opleidingen op Cibap en leert de basisvaardigheden die nodig zijn voor een creatief beroep. Aan het eind van deze fase kies je jouw opleiding.
 2. Specialisatiefase (1,5 jaar)
  Je leert alles wat je nodig hebt binnen jouw beroep en je kiest 2 keuzedelen. In deze fase loop je tweemaal 20 weken stage.
 3. Profileringsfase (1 jaar)
  In de profileringsfase laat je zien wie jij bent als vakman, werk je in multidisciplinaire teams en bereid je je voor op jouw toekomst na Cibap. Ook in deze fase kies je een keuzedeel en loop je 20 weken stage. In het hele jaar verzamel je bewijzen voor jouw examen.

Tijdens de specialisatie- en profileringsfase werk je onder begeleiding van een loopbaancoach samen met andere studenten uit jouw opleiding in een peergroup aan het vormgeven van jouw eigen loopbaan.


Schematisch weergave van de opleiding, klik op het plaatje om deze te vergroten

 

Structuur

Een opleidingsjaar (schooljaar) telt gemiddeld 40 weken van 40 studiebelastingsuren (sbu). Totaal geeft dat een studielast van 1600 uren per opleidingsjaar. Een opleidingsjaar is verdeeld in vier periodes van ieder tien weken. Twee periodes (20 weken) noemen we een semester.

Een weekrooster bestaat gemiddeld uit 52 contacteenheden (Ce) van 30 minuten. In deze lessentabel vind je het aantal contacteenheden per vak. In de Eduarte-app vind je het weekrooster van jouw klas.

Leersituaties

Een periode bestaat uit een of meer projecten. Per project krijg je een opdrachtenboek: het projectboek. In het projectboek staat beschreven aan welk project je werkt, welke producten je moet opleveren, plus de planning en de toetsing. De lessen krijgen vorm in leersituaties.

Elke leersituatie heeft zijn eigen doel en eigenschappen. Je kunt de volgende leersituaties tegenkomen tijdens jouw opleiding:

 • Studio
  In de leersituatie Studio wordt binnen de context van een Praktijk realistisch project alle kennis en vaardigheden behandeld op het moment dat jij het nodig hebt. Soms voer je opdrachten zelfstandig uit maar vaak ook met anderen in een team. Vaak werk je op school maar regelmatig ook buiten Cibap, online of bijvoorbeeld met een excursie. Elke Studio heeft in 4 a 10 weken zijn eigen thema en opdrachten. Met de verschillende Studio’s samen zorgen we er uiteindelijk voor dat jij alles leert om aan het eind van jouw opleiding examen te kunnen doen. Daarom bestaat het grootste deel van jouw opleiding uit Studio.
 • Focus
  In Focus kun je een keuze maken uit verschillende onderwerpen die een verdieping op jouw opleiding vormen. Het aanbod, de lengte en duur van een Focus zijn variabel.
 • VIP
  In VIP (Very Important Project) ben je zelf verantwoordelijk voor het inrichten van jouw leerbehoefte. Dit kan zijn op school maar zeker ook buiten school. In overleg met je loopbaancoach stel jij de doelen vast voor jouw VIP en verantwoord jij het resultaat en de bestede tijd. Bijvoorbeeld je wilt graag leren lassen om mooie meubels te kunnen maken. Dit is iets wat je op school in principe niet leert maar wat jouw buurman jou wel heel goed kan leren. Voor jouw VIP maak je dan afspraken met jouw buurman over hoe hij jou leert lassen.
 • Peergroup
  De Peergroup bestaat na het eerste jaar uit 2e, 3e en 4e jaar studenten van jouw opleiding. Elk jaar komen er een paar nieuwe 2e jaars studenten bij en gaan er een paar 4e jaars studenten uit. In de Peergroup leer je samen met jouw medestudenten onder begeleiding van een loopbaancoach aan jouw eigen loopbaan. In de Peergroup ontwerp je jouw leerroute door het Cibap, welke focuslessen volg ik, welke keuzedelen, waar ga ik stage lopen enz. Alles om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw toekomst na het Cibap waarin je gaat Werken, Ondernemen of Studeren.
 • Keuzedelen
  Een keuzedeel is een verbreding of verdieping naast je opleiding die je zelf kiest. In het totaal volg je in een niveau 4 opleiding 720 sbu (studiebelastingsuren) aan keuzedelen. Een keuzedeel telt 240 sbu of een veelvoud daarvan. In het 2e, 3e en 4e jaar volg je daarom gemiddeld per jaar een keuzedeel. In tegenstelling tot een Focusles is een keuzedeel een officieel examenonderdeel van jouw opleiding. Sommige opleidingen werken met één verplicht keuzedeel. Het aanbod van keuzedelen wordt elk jaar geactualiseerd.
 • (Flex) BPV
  BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming, ook wel: stage. Je gaat ervaring op doen in de (internationale) praktijk. Vanaf fase 2 ga je ieder leerjaar een halfjaar op stage. Leuk en leerzaam! Als niveau 4 student moet je in het totaal minimaal 1350 uren stage lopen. Voor meer informatie over de BPV kijk op: BPV info. Als je al hebt voldaan aan de stage uren verplichting bestaat de mogelijkheid om de stagetijd anders in te vullen dan met stage. Je kunt hierbij denken aan het volgen van lessen bij een andere opleiding, het meewerken aan een bijzonder project of het starten van een eigen onderneming, dit noemen we Flex BPV. Het inzetten van Flex BPV gaat altijd in overleg met de loopbaancoach en de manager onderwijs.
 • T&R
  T&R staat voor Taal (Engels en Nederlands) en Rekenen. Naast de taal- en rekenvaardigheden die je in de Studio leert toepassen in jouw beroep krijg je ook les in de basis taal- en rekenvaardigheden die verbonden zijn aan jouw opleiding. Dit noemen we de generieke taal- en rekeneisen.

Leeruitkomsten

De leeruitkomsten worden verrijkt met de Cibap-kerncompetenties. Deze zijn:

 • Vakmanschap
 • Creativiteit en vormgeving
 • Ondernemendheid
 • Communicatie
 • Omgevingsbewustzijn

Beoordeling en ontwikkeling

 De toetsing in fase 1 is in ontwikkeling, hierdoor kunnen er in de loop van het jaar zaken nog iets veranderen. Uiteraard houden we jou hiervan goed en tijdig op de hoogte.

Binnen Fase 1 beoordelen we alle opdrachten op basis van de Cibap kerncompetenties (CKC). Voor elke CKC zijn verschillende criteria opgesteld. Deze criteria kun je vinden bij de opdrachtomschrijving. We beoordelen met een O (onvoldoende), V (voldoende), of G (goed). De talen en rekenen worden beoordeeld met een cijfer i.v.m. de landelijke eisen t.a.v. Nederlands, Engels en rekenen. De beoordelingen worden gebaseerd op de kwaliteiten die je laat zien tijdens de lessen in de periode maar ook tijdens de eindpresentatie. De eindpresentatie noemen we op het Cibap ‘de schouw’.

De schouw is een moment in de negende week van de periode waarin jij jouw gemaakte werk presenteert aan de (lesgevende) docenten en medestudenten. De docenten beoordelen in gezamenlijkheid jouw werk. Tijdens de schouw wordt aan jou ook meteen feedback gegeven, zowel door docenten als door medestudenten. Uiteraard ontvang je de gehele periode voor de schouw ook al feedback op jouw gemaakte werk.

Je kan worden uitgesloten van de schouw als je 15% of meer ongeoorloofd verzuim hebt in de betreffende periode. Niet schouwen of een schouw onvoldoende afsluiten, kan studievertraging opleveren.

Studieoordelen
Een semester kent twee periodes van 10 weken. Aan het eind van elke periode stelt het onderwijsteam studie-oordelen vast.

Bindend studie-advies (BSA)
Het bindend studie-advies wordt gegeven in periode 4 van Fase 1 op basis van de studieoordelen in periode 2, 3 en 4. Meer informatie over het bindend studie-advies kun je vinden onder het kopje BSA.

Hoe wordt de Onvoldoende, Voldoende of Goed bepaald
Een O wordt gegeven als een student onder het niveau van de fase presteert tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de schouw. Een V wordt gegeven als een student presteert op het niveau van de fase tijdens de lessen en voor zijn producten tijdens de schouw. Een G wordt gegeven als een student presteert boven het niveau van de fase tijdens de lessen en tijdens de schouw.

Beoordelingsregels Fase 1

Kerncompetentie / onderdeel Gemiddeld oordeel (minimaal)
Creativiteit & Vormgeving Voldoende
Vakmanschap Voldoende
   
Ondernemendheid  
Omgevingsbewustzijn Twee van de drie voldoende
Communicatie  
   
Engels 5,5
Nederlands 5,5
Rekenen 4,5

 

Beoordelingsregels versneld van Fase 1 naar Fase 2
Eind eerste semester 

Kerncompetentie / onderdeel Gemiddeld oordeel (minimaal)
Creativiteit & Vormgeving Goed
Vakmanschap Goed
Ondernemendheid Goed
   
Omgevingsbewustzijn Voldoende
Communicatie Voldoende
   
Engels 5,5
Nederlands 5,5
Rekenen 4,5

 

Bij versnellen van Fase 1 naar Fase 2:
Maatwerk: naast wisseling van groep, zijn er gevolgen voor de BPV (beroepspraktijkvorming) en de examinering van talen, rekenen en keuzedelen. De loopbaancoach zal bij versnellen van tevoren met de student de consequenties doornemen. Een student kan alleen versnellen wanneer hij niet meer dan 15% ongeoorloofd afwezig is.

Bespreekgeval
Als een student niet voldoet aan de eisen voor voortgang, dan wel voor overgang kan het team desondanks besluiten tot een heroverweging. Naast de resultaten worden onderstaande factoren meegenomen:

 • De volgorde van de gescoorde resultaten per periode en de tendens van de resultaten (is er sprake van stijgende of dalende ontwikkeling).
 • De aanwezigheid in de les
 • Studievaardigheden en noodzakelijke studiebegeleiding
 • Persoonlijke ontwikkeling

Het besluit dat in de teamvergadering na deze zorgvuldige heroverweging wordt genomen, is bindend.

Begeleiding

Klassencoach 
De klassencoach is jouw eerste aanspreekpunt en hij/zij begeleidt jou door de opleiding. Je kunt met allerlei schoolgerelateerde vragen bij jouw klassencoach terecht (leerdoelen, ontwikkeldossier, studievoortgang, keuzemomenten en loopbaan). Met de klassencoach heb je regelmatig overleg. Zo nodig schakelt de klassencoach aanvullend advies of aanvullende persoonlijke begeleiding in bij Student Support. Met je klassencoach maak je deel uit van de Peergroup.  

Ontwikkeldossier
Het ontwikkeldossier is een verzamelplek waar jij je ontwikkeling in kaart brengt. Dit doe je door leerdoelen, feedback, reflectie en bewijzen te verzamelen. Niet alleen voor activiteiten binnen school maar ook voor activiteiten die je buiten school onderneemt, bijvoorbeeld de BPV, excursies, museabezoek, vrijwilligerswerk, opendagen enz. In het projectboek worden de opdrachten die je in je ontwikkeldossier moet verzamelen specifiek beschreven.

Het ontwikkeldossier is de basis voor de gesprekken met jouw loopbaancoach: wat wil je bereiken en hoe kom je daar? Naarmate je verder in de opleiding komt, zal het ontwikkeldossier steeds belangrijker worden. In elke fase sta je voor belangrijke keuzes zoals opleiding, BPV, focuslessen, keuzedelen, VIP, toekomst na Cibap. Hierbij helpt het ontwikkeldossier. Het ontwikkeldossier is vooral bedoeld om van te leren, fouten maken mag! Daarom is het belangrijk om hieraan te werken, om zo je ontwikkeling helder te krijgen.

Portfolio
In de creatieve industrie wordt het portfolio gebruikt om als ontwerper of specialist te tonen wat je kunt; het is een show-case van je werk. Je gebruikt je portfolio om opdrachten binnen te halen en in jullie geval om te solliciteren bij stagebedrijven. Het is belangrijk dat je portfolio er goed uitziet en gevuld is met divers en eigen gemaakt materiaal. Denk bij het maken van je portfolio aan het tonen van je creativiteit en vakmanschap in de breedste zin van het woord. Kleine oefeningen, animaties, video’s, tekeningen, schetsen, experimenten e.d. kun je hierin plaatsen. Verzamel dus goede foto’s van je werk en werkprocessen (schetsen).

Vroeger was het portfolio een grote map waarin al het werk zat van de ontwerper/ kunstenaar. Dit is nog steeds een goede vorm, maar daarnaast heeft elke ontwerper vaak ook een online portfolio. Je kunt het online portfolio naar wens maken via bijvoorbeeld Adobe Muse, Behance, WordPress of WIXX. Kies de variant die past bij jouw studierichting. Begin op tijd met het maken van dit portfolio want het is noodzakelijk voor het vinden van een stageplaats. In de oriëntatie fase krijg je de verschillende mogelijkheden voor een portfolio aangereikt zodat je daarna je eigen keuze kunt maken. Vervolgens worden er portfolio momenten georganiseerd waarin docenten maar ook professionals jouw portfolio bekijken en tips geven hoe je het nog beter kunt maken.

Examinering

In het examenplan van de opleiding die je kiest, kun je vinden wat de voorwaarden zijn om voor het diploma in aanmerking te komen. Een examenplan wordt per opleiding en per cohort (startjaar van je opleiding) gemaakt en bevat de eisen vanuit het kwalificatiedossier inclusief Nederlands, Engels en rekenen, de eisen voor de keuzedelen, de eisen voor Loopbaan & Burgerschap en de eisen voor de BPV.

Het examenplan van je opleiding vind je bij de studiegids van je opleiding. Hier vind je ook het examenreglement. Deze geeft naast algemene informatie over de organisatie ook weer wat je rechten en plichten als examenkandidaat zijn. Verder zijn er nog een aantal zaken waar je als examenkandidaat rekening mee moet houden. De procedure bij theorie-examens vind je ook op het intranet, lees deze voor je examen nog eens goed door. 

Certificaten, verklaring
Binnen Cibap is afgesproken dat we voor alle studenten die zonder diploma Cibap verlaten, een mbo-verklaring maken. Dit is inclusief de resultaten van de gemaakte examens. Ook de BPV periodes worden genoemd in de mbo-verklaring. De mbo-verklaring wordt afgegeven door de examencommissie.

Een mbo-certificaat wordt verstrekt na het afronden van een deel van de opleiding waarvoor een certificaat is vastgesteld. Voor welke delen van welke opleidingen een mbo-certificaat is vastgesteld staat hier.

De examencommissie reikt het certificaat uit, nadat ze heeft vastgesteld dat de student aan alle certificaat-eisen heeft voldaan. Een behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Algemene informatie

Kosten

Je gaat lesgeld betalen als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Je betaalt dit bedrag aan DUO en dus niet aan school. Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. 

Onderwijsbenodigdheden
Als student moet je zelf zorgen dat je beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit betreft een laptop, software, kleding, boeken en licenties. Op deze website van Cibap vind je uitgebreidere informatie over de kosten voor het volgen van een opleiding bij Cibap.

Planningen


Periodes

Het studiejaar is ingedeeld in vier periodes.

VakantiesLestijden
Een lesdag op Cibap is van 8.45 uur tot 17.15 uur. Lessen variëren in eenheden van een halfuur (Ce contacteenheid). Op het studentenintranet vind je onder andere projectboeken, handleidingen, agenda, studiemeter en roosters. Je kunt ook de Xedule-app downloaden om je rooster te bekijken.

Regels, rechten en plichten

Rechten en plichten zijn belangrijk, ze zorgen ervoor dat elke student zich veilig en prettig kan voelen op school én goede resultaten kan behalen. Ze worden vastgelegd in het studentenstatuut. Dit hoofdstuk 'Rechten en plichten' is het studentenstatuut van Cibap. Deze kan alleen worden gewijzigd als de studentenraad hiermee instemt.

Voor jou als student betekent dit:

 • Een student van Cibap heeft er recht op door personeel en medestudenten met respect te worden behandeld;
 • Van een student van Cibap wordt respect verwacht in de omgang met het bestuur, personeel en medestudenten.

Regelingen en codes

Op school kennen we een aantal regelingen en codes. Deze worden hieronder genoemd, ook zijn ze te vinden op het studentenintranet.

Onderwijsovereenkomst
Studenten die voor 1 augustus 2023 zijn gestart kregen een onderwijsovereenkomst. Daarin staan de rechten en plichten die nu ook in het studentenstatuut staan. Als je op stage (Beroeps Praktijk Vorming) gaat, dan wordt voor deze periode een praktijkovereenkomst gesloten.

OER: de Onderwijs- en Examenregeling
De inrichting van ons onderwijs en zaken rondom examinering zijn beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling. Deze bestaat uit: de studiegids voor je opleiding, het examenplan voor je opleiding, inclusief de keuzedelen en het examenreglement.

Gedragscode internet/intranet
Binnen Cibap geldt een gedragscode voor het gebruik van internet en intranet. In de gedragscode is vastgelegd welke regels gelden met betrekking tot pesten via e-mail, intimidatie, virussen en ongeoorloofd gebruik van internet of intranet. Voor het gebruik van social media hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze staan ook vermeld in de gedragscode.

Klachtenregeling en integriteitcode
De klachtenregeling  wordt omschreven welke weg je moet bewandelen als je een klacht wilt indienen. Bekijk hier de klachtenregeling van Cibap. We hebben ook een gedragscode die geldt voor medewerkers van Cibap. Daarnaast is er een klokkenluidersregeling. Deze beschrijft de procedure die wordt gevolgd als een student of een medewerker een misstand op Cibap wil melden. Het gaat dan niet om een persoonlijke klacht. Daarvoor is de klachtenregeling bedoeld.

Studentenregels

Wij geven hieronder nog eens in het kort de regels weer die in het bijzonder van belang zijn voor het behalen van goede resultaten en voor jouw eigen veiligheid en welzijn binnen de school:

 1. Houd je aan de verzuim- en verlofregeling, zoals hier vermeld.
 2. Wanneer je betrapt wordt op het plegen van plagiaat tijdens de opleiding, bijvoorbeeld bij het kopiëren van verslagen of afkijken tijdens toetsing, wordt de opdracht met een 1 beoordeeld. Bij herhaling kan stopzetting van de opleiding gelast worden. Bij fraude of onregelmatigheden tijdens de examens kan de examencommissie maatregelen nemen. Meer informatie hierover staat in het examenreglement, dat is opgenomen in de OER (onderwijs- en examenregeling).
 3. Je werkt mee aan het bereiken van een goede veiligheid binnen de school. Deze medewerking komt neer op:
  - het dragen van de juiste werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen bij praktijk-en
  practicumlessen;
  - het houden aan de veiligheidsvoorschriften;
  - het gebruiken van machines en apparaten alleen na toestemming van de docent of toezichthoudend
  personeel.
 4. Houd je aan de gedragscode voor internet en intranet.
 5. De school is niet aansprakelijk voor het beschadigen, zoekraken of op een andere manier verdwijnen van de eigendommen van de studenten. Daarom wordt afgeraden waardevolle spullen in lokalen, gangen of garderobes e.d. achter te laten. In overleg met de conciërges is voor uitzonderlijke situaties een veilige opbergruimte te vinden.
 6. Roken en middelengebruik is op het terrein van de school niet toegestaan. Het onder invloed zijn van of handelen in middelen is ook verboden. Bij schending van de regels kan de sanctieladder middelengebruik worden gehanteerd.
 7. Eten en drinken is in de lokalen niet toegestaan.
 8. Alle schade die je veroorzaakt aan gebouw en inventaris, wordt door de school op jouw kosten hersteld.
 9. Er wordt verwacht dat je meewerkt aan het bereiken van een positief resultaat. In gevallen waar die medewerking ontbreekt, kunnen door het College van Bestuur maatregelen worden genomen. In het uiterste geval kan dit leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de lessen.

 

Deze studentenregels heb je onderschreven door het tekenen van de onderwijsovereenkomst.

Aanwezigheid en afwezigheid

Cibap leidt op voor uitdagende beroepen in de creatieve industrie. Wij willen onze studenten vormen tot zelfverantwoordelijke professionals. Dat maakt nadrukkelijk deel uit van onze opleiding. De gedragscode met betrekking tot afwezigheid die hiervoor is opgesteld is vergelijkbaar met die uit het bedrijfsleven.

Aanwezigheidsregeling
Door Cibap wordt een aanwezigheidsregeling gehanteerd. Door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst geeft de student aan hiermee akkoord gegaan.

Verzuim melden met reden
Het is van belang dat het verzuim goed is geregistreerd en dat de reden van het verzuim bekend is. Er zijn verschillende mogelijkheden om verzuim door te geven. Ouders/ verzorgers kunnen verzuim via mail (verzuim@cibap.nl) melden of bellen met 038-7110677. Studenten kunnen ook zelf hun afwezigheid en de reden doorgeven bij de balie van het studentenplein.

Let op: Bij studenten jonger dan 18 jaar die persoonlijk hun afwezigheid hebben doorgegeven, worden automatisch de ouders/verzorgers geïnformeerd. Ook kunnen ouders/verzorgers het verzuim inzien in het Ouderportaal met de toestemming van de student. Voor meer informatie of vragen kan er contact worden opgenomen met verzuim@cibap.nl.

Cibap maakt onderscheid tussen twee soorten verzuim, namelijk:

 • Geoorloofd verzuim
  De student kan afwezig zijn door rijexamen, huwelijk, overlijden familieleden, tandarts, doktersbezoek, ziekenhuis en dergelijke. Dit is bijzonder verlof en dit moet de student minimaal 1 dag vooraf persoonlijk aanvragen bij de balie van het studentenplein. Om bijzonder verlof te krijgen moet de student een bewijsstuk van het verlof meenemen. Verzuim dat niet van tevoren voorzien is, zoals ziekte, moet de student dezelfde dag vóór 12.00 uur (laten) registreren.

  Extra verlof: Vakanties buiten de schoolvakanties is bij hoge uitzondering mogelijk. Neem hiervoor contact op met de teamcoördinator van je opleidingsteam.

 • Ongeoorloofd verzuim
  Ongeoorloofd verzuim houdt in dat er geen geldige reden vóór 12.00 uur is doorgegeven voor de afwezigheid of dat er geen toestemming is verleend voor aangevraagd verlof.

Interventies bij veel afwezigheid
Cibap maakt deel uit van de “projectgroep verzuim” regio IJssel-Vecht. Binnen deze regio zijn op basis van de wetgeving afspraken gemaakt over verzuimaanpak om uitval terug te dringen. Dit betekent dat Cibap verplicht is om studenten die te veel (ongeoorloofd) afwezig zijn te melden bij de leerplicht- of RMC-ambtenaar. De ambtenaar gaat in samenwerking met de student en de  verzuimdeskundige van Cibap onderzoeken wat nodig is om het verzuim terug te dringen. De studieloopbaancoach is het eerste aanspreekpunt voor de student en/of de ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt ook met betrekking tot afwezigheid. Daarnaast kan een student die uitzonderlijk veel verzuimt of vaak ziek is, worden opgeroepen voor het verzuimspreekuur. Wanneer het wenselijk is kunnen ouders gevraagd worden om bij het gesprek aanwezig te zijn. Het doel van het gesprek is om oorzaken te achterhalen en waar nodig ondersteuning te bieden. De studieloopbaancoach en het onderwijsteam hebben naast bovengenoemde aanpak de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen.

Studentondersteuning

Cibap kent een transparant en eenduidig systeem van studentondersteuning op het gebied van studievoortgang, vervolgonderwijs of loopbaankeuze en omgaan met specifieke problematiek. De student ontvangt na toelating het studenteninformatieformulier (SIF). Op het SIF geeft de student aan of er een ondersteuningsbehoefte is geweest op de vorige school. Ook wordt op het SIF aangegeven of ondersteuning moet worden voortgezet. De ondersteuningsmogelijkheden worden in overleg met de student (met daarbij eventueel ouders/verzorgers) nader bepaald.

De ondersteuning wordt vastgelegd in het dossier van de student in de vorm van een ondertekend ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan wordt gezien als een addendum op deze onderwijsovereenkomst. Dit addendum is een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. De mate waarin Cibap de student tijdens de opleiding ondersteuning kan bieden, is afhankelijk van de mate waarin de student een ondersteuningsbehoefte meldt en het betreffende ondersteuningsaanbod aanvaardt. Meer informatie over studieoordelen is te vinden in deze studiegids, als onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De aard en mate van een beperking kan consequenties hebben voor de keuze van een opleiding. Cibap behoudt het recht, met het oog hierop een bindend advies te geven in fase 1 met betrekking tot opleidingsmogelijkheden binnen Cibap.

Auteursrecht en gebruik beeldmateriaal

De auteursrechten (en naburige rechten) voor producten die gemaakt worden door studenten, onder begeleiding van docenten van Cibap, al dan niet met materialen die door Cibap ter beschikking worden gesteld, berusten bij de student. Deze auteursrechten verkrijgt de student nadat aan alle verplichtingen door de student is voldaan. Deze verplichtingen bestaan uit het ter beschikking stellen van de producten voor exposities en vastlegging in het examendossier. Te allen tijde kijkt Cibap met aandacht naar de belangen van de student, ook in relatie tot de belangen van eventuele derden die bij de opdracht betrokken waren.

Cibap maakt actief gebruik van communicatiemiddelen zoals video’s en allerlei drukwerk. Wij maken in deze middelen gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal van werk van studenten. Dit gebruiken we online (op de social mediakanalen van Cibap en de website van Cibap) en in verschillende soorten drukwerk. Op deze manier willen wij toekomstige studenten een beeld geven van wat je leert op Cibap. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s of ander beeldmateriaal van werk dat jij hebt gemaakt, dan kun je hier schriftelijk een bezwaar voor indienen. Mail dan naar: mc@cibap.nl

Disciplinaire maatregelen

Verwijdering uit de les
De docent kan de student uit de onderwijsactiviteit verwijderen indien deze de onderwijsactiviteit naar zijn oordeel verstoort.

Schorsing

 • Cibap kan de student gedurende een periode van maximaal 5 werkdagen bij dringende reden als ordemaatregel schorsen.
 • Cibap kan de in het eerste lid genoemde termijn eenmaal met maximaal 5 werkdagen verlengen, indien daar aanleiding voor bestaat.
 • De schorsing kan mondeling dan wel schriftelijk geschieden.
 • Schriftelijke schorsing geschiedt gemotiveerd bij aangetekend schrijven onder vermelding van de duur van de schorsing.
 • Mondelinge schorsing wordt direct bevestigd door de schriftelijke schorsing als bedoeld in het vierde lid.
 • Voor leerplichtige studenten wordt een afschrift van de schorsingsbrief onverwijld gezonden aan de Onderwijsinspectie.

Verwijdering van school
De student kan door Cibap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1.3., lid 5 van de WEB, worden verwijderd, indien hij/zij:

 • Met regelmaat de voorschriften van de instelling overtreedt, nadat de student al schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten. 
 • Met regelmaat de onderwijsactiviteiten volgens het vastgestelde rooster zonder toestemming van Cibap, niet volgt, nadat de student reeds schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten.
 • Zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag.

Procedure verwijdering student van school

 • Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de student gemotiveerd bij aangetekend schrijven medegedeeld.
 • De student wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 dagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling dan wel schriftelijk aan de instelling kenbaar te maken.
 • Binnen 10 werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt Cibap gemotiveerd bij aangetekend schrijven haar besluit.
 • Cibap heeft de inspanningsverplichting om gedurende 8 weken naar een andere school / instelling te zoeken, die bereid is de student toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige instelling of school, waarnaar kan worden verwezen, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
 • Cibap kan de student gedurende de procedure tot verwijdering van de student toegang tot de instelling ontzeggen.
 • Voor studenten die onder de leerplichtwet 1969 vallen, wordt een afschrift van de verwijderingsbrief onverwijld gezonden aan de Onderwijsinspectie.

BSA

Uiterlijk twaalf maanden na de start van je studie op Cibap, ontvang je een zogenaamd Bindend Studieadvies (BSA); een beslissing over de voortgang van je studie op Cibap. Elke mbo-instelling in Nederland is verplicht zo’n BSA aan zijn studenten te geven. Doel van het BSA is dat je in een opleiding terechtkomt die bij je past en die je in principe met goed gevolg moet kunnen afronden. Daarom werkt Cibap met een uitgebreide intake en een oriëntatiefase van een half jaar.

Op basis van een positieve intake word je geplaatst in de oriëntatiefase. Na een half jaar kies je de opleiding die je wilt gaan volgen. Na negen tot twaalf maanden geven we een definitief BSA voor de gekozen opleiding.

Een positief BSA bestaat uit een van de volgende besluiten:

 • Toelaatbaar voor de gekozen opleiding
 • Je mag het eerste jaar overdoen (alleen in uitzonderlijke situaties).

Bij een negatief BSA kijken we samen met je naar een andere opleiding, dit zal meestal buiten Cibap zijn. Klik hier voor meer informatie over Bindend Studie Advies (BSA).

Schoolvoorzieningen

Studentenpas
Cibap werkt met een studentenpas. Deze pas kun je buiten Cibap gebruiken als kortingspas in verschillende winkels, musea en voor aankoop van software. Op Cibap gebruik je de pas in de werkplaats voor gereedschapsregistratie en -uitleen en als legitimatie tijdens excursies. Daarnaast lopen alle printfaciliteiten via de studentenpas. Bij de studentenwinkel kun je printcredits op je pas laten zetten of je kunt zelf credits opwaarderen via het printportaal op intranet. Draag je studentenpas altijd bij je.

Faciliteiten

 • Studentenwinkel
  Cibap beschikt over een winkel waar je benodigdheden voor je studie kan kopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan papier, verf, kwasten, markers, etc. Ook kun je hier verslagen laten inbinden. De winkel is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. In de studentenwinkel kun je alleen betalen via pin.
 • Kluisjes
  Om niet steeds met gereedschappen en/of materialen te hoeven reizen, kun je op school een kluisje huren. Je kunt een kluisje aanvragen en betalen bij de studentenwinkel. De kosten zijn hiervoor € 15,00 per schooljaar. Je huurt het kluisje voor de periode dat je op school lessen volgt. Bij inlevering van je sleutel krijg je € 5,00 retour. Bij schade aan of vervuild afleveren van het kluisje, ontvang je het sleutelgeld niet terug. Bij verlies van de sleutel moet je weer een nieuwe aanschaffen voor € 5,00. In de Ontwerpfabriek is een beperkt aantal dagkluisjes beschikbaar. Hier kun je gratis gebruik van maken. De kluisjes dienen aan het eind van de dag leeg te zijn. De directie is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van goederen uit je kluisje.
 • Draadloos netwerk
  Op Cibap is gratis Wifi beschikbaar, ga naar het netwerk ‘eduroam’ en meld je aan met je inloggegevens die je van het Cibap hebt ontvangen. Een virusscanner is (voor Windows laptops) verplicht, waarbij het zo is dat je hier zelf voor verantwoordelijk bent en de virusscanner moet installeren voordat je laptop op het netwerk mag. Bovendien kun je via intranet, software downloaden om gebruik te kunnen maken van de printfaciliteiten.
 • Materia
  Bij Materia staan kasten met vakliteratuur, zowel boeken als tijdschriften, en vind je allerlei verschillende soorten materialen. De mediathecaris verzorgt en onderhoudt deze collectie. Als je op zoek bent naar informatie, digitaal of analoog, kun je terecht bij de Mediathecaris. Bij Materia zijn ook studieplekken, waar je rustig kunt werken. Online kun je een kijkje nemen via materia.cibap.nl.
 • C-Lounge
  C-Lounge is een plek waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en waarbij we zorgen voor verbinding. Studenten kunnen binnenlopen voor een kop thee, een praatje, spelletje etc. Ook staat hier de take-away kast. Daarbij worden er activiteiten georganiseerd voor studenten en door studenten. Door verbinding, ontmoeting en gezamenlijke activiteiten, maken we er samen een mooiere wereld van.

Eduarte
Via Eduarte kunnen studenten hun presentie/afwezigheid bekijken en ook behaalde cijfers inzien. Daarnaast kunnen de stage-uren hierin worden bijgehouden. Ouder(s)/verzorger(s) van onze studenten waarvan het e-mail adres bekend is bij ons, ontvangen een mail met inloggegevens voor hun account Eduarte. In het ouderportaal van Eduarte heeft de ouder/verzorger toegang tot het rooster en de aan- en afwezigheid van de student. Als de student minderjarig is, heeft de ouder/verzorger automatisch toegang tot deze informatie. Een meerderjarige student kan per ouder/verzorger aangeven of hij/zij toegang krijgt.

Student support

Cibap heeft speciaal voor studenten het studentenplein. Hier kun je terecht met alle vragen over je studie. Zo vind je op het studentenplein bijvoorbeeld Student support, het BPV-loket, examinering en planning & roostering. Daarnaast vind je hier ook de vertrouwenspersoon. Het studentenplein vind je als je vanaf de receptie door het restaurant loopt en dan door de klapdeuren linksaf gaat.

Student Support
Hoe kom ik voor mezelf op? Hoe zorg ik ervoor dat ik goed in mijn vel zit? Hoe kan ik mijn thuissituatie verbeteren? Welke ondersteuning kan ik krijgen bij mijn onderwijsleerproces? Hoe pak ik het zoeken naar een vervolgopleiding aan? Met dit soort vragen kun je terecht bij Student Support. Tijdens je studie is je studieloopbaancoach je eerste aanspreekpunt. Hij/zij kan je doorverwijzen naar Student Support. Samen vullen jullie het daarvoor bestemde formulier in. Heb je vragen of is de situatie urgent, dan kun je ook rechtstreeks naar de balie van het studentenplein komen. De medewerkers van Student Support zorgen er dan voor dat je bij de juiste persoon terecht komt.

De vertrouwenspersoon
Met de vertrouwenspersoon kun je een gesprek aanvragen als je een probleem hebt dat vertrouwelijk moet worden behandeld. Je kunt daarbij denken aan problemen met een medestudent of docent, mikpunt of slachtoffer zijn van pestgedrag, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie hier op school. Lees meer over de vertrouwenspersoon op studentenintranet.

Plattegronden

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

     

 

 

Meedenken student

Cibap Active
Denk, doe en beslis mee!
Cibap Active is de verzamelnaam voor alle mogelijkheden die je als student hebt, om naast je studie mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Dit kan van alles zijn, denk aan:

 • Studentenraad (SR)
  De SR krijgt alle belangrijke informatie te horen, waardoor zij kunnen meepraten en beslissen over het onderwijs op het Cibap. Lijkt het je leuk om plaats te nemen in de SR of heb je een onderwerp dat je graag wilt bespreken met de SR, mail dan naar sr@cibap.nl
 • Studenten PR-team
  Help mee met het werven van nieuwe studenten! Begeleid workshops van leerlingen die komen kennismaken met het Cibap, ga in gesprek met ouders en leerlingen op een voorlichtingsmiddag, geef rondleidingen aan bezoek etc. De activiteiten vinden vaak plaats onder schooltijd. Lijkt het jou leuk om te helpen? Mail dan naar mc@cibap.nl of loop even binnen bij het kantoor van Marketing & Communicatie (in de gang bij de personeelskamer).

Zwolle Bruist
Als eerstejaars student van Cibap maak je na de zomervakantie kennis (of heb je al kennis gemaakt) met de studiestad Zwolle. Dit kan tijdens de Zwolse Bruisweken. Deze mbo-variant van de introductieweken voor studerend Zwolle wordt georganiseerd door Buro Ruis.

Buro Ruis organiseert en ondersteunt de meest uiteenlopende culturele activiteiten voor de Zwolse (mbo) student. Voorbeelden zijn concerten, comedy avonden, dancefeesten, lezingen, proeverijen, workshops en festivals. Meer informatie over de activiteiten vind je op www.buroruis.nl

Ouders/verzorgers

In het Privacyreglement voor studenten Cibap staat bij artikel 6.4. wat de kaders zijn in de contacten met ouders van studenten: Cibap zal ouders van studenten onder de 18 jaar informeren ten behoeve van de verzuimcontrole, als het voortbestaan van de onderwijsovereenkomst in het geding komt of als informeren van ouders noodzakelijk is voor de veiligheid van de student of anderen. Cibap verstrekt in alle andere gevallen alleen informatie aan ouders na toestemming van de student of als hiervoor een andere wettelijke grondslag aanwezig is.

Informatie voor ouders/verzorgers
Op onze website vindt u als ouder/verzorger veel informatie over studeren op Cibap, zodat u goed uw zoon/dochter kunt begeleiden tijdens zijn/haar studie.

AdviesRaad Ouders
Voor vakscholen is er geen verplichting om een ouderraad in te stellen. Wij vinden de inbreng en het meedenken van ouders belangrijk voor de kwaliteit van de opleidingen van onze vakschool. Daarom hebben we een AdviesRaadOuders (ARO) ingesteld. De leden worden geïnformeerd over beleid waarover zij kunnen meedenken en daarnaast kan de ARO tijdens vergaderingen zaken inbrengen die betrekking hebben op Cibap.

Wilt u contact opnemen met de ARO, dan kan dat via het volgende e-mailadres: aro@cibap.nl 
Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u dit mailen naar de ARO. De ARO bestaat altijd uit vijf tot zeven leden, die een afspiegeling vormen van alle onderwijslagen binnen het Cibap.

Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn
Een groot aantal personeelsleden is inzetbaar als bedrijfshulpverlener op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding. Cibap beschikt over een piepersysteem waardoor BHV’ers/ EHBO’ers snel gewaarschuwd kunnen worden. Wanneer je binnen schooltijd iets overkomt, waardoor je zelf of een medestudent lichamelijk letsel oploopt, kun je terecht bij de conciërges. EHBO-koffers staan op diverse plaatsen in het gebouw. Op de ontruimingsplattegronden in de gangen staan deze aangegeven. Verder kun je je melden bij de receptie of via de noodtelefoons/intercoms (bekijk eens waar ze hangen) de receptie snel bereiken, zij kunnen de juiste personen via piepers bereiken.

Sociale Veiligheid
Indien er problemen zijn op sociaal of psychisch gebied kun je je melden bij je studieloopbaancoach of Student Support. Cibap heeft deze speciale afdeling met professionals in dienst om je eventueel te ondersteunen op gebied van sociale veiligheid. Tevens hebben ze contacten met externe partijen om je door te verwijzen indien dat nodig is.

Calamiteiten- & Ontruimingsalarm
Alle personeelsleden van Cibap hebben een instructie ontvangen over: Wat te doen bij een ontruimingsalarm? Voor jou als student geldt het volgende:

 • Volg de instructie van de docent van wie je op dat moment les hebt.
 • Ben je elders in het gebouw, volg dan de instructie van de BHV-er, conciërge of een ander personeelslid dat in de buurt is. In het algemeen geldt: zorg dat je zo snel mogelijk naar buiten gaat en begeef je naar de verzamelplaats op de parkeerplaats voor de Ontwerpfabriek (zie bordjes). Neem daarvoor de vluchtweg en de (nood) uitgang die de kortste verbinding met buiten vormt (bekijk dit eens voor de ruimtes waar je veel bent). Ook kun je hiervoor kijken op de ontruimingsplattegronden die op verschillende plekken in de gebouwen hangen en/of volg de pijlen op de ontruimingspictogrammen die in de gangen hangen. Eén of twee keer per jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden, zodat BHV-ers, medewerkers en studenten gewend raken aan de ontruimingsprocedure, waardoor bij echte calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

Crisisteam
Cibap beschikt over een crisisteam die bij calamiteiten contacten onderhoudt met de pers. In geval van calamiteiten kun je verwijzen naar de woordvoerder van het crisisteam. Ga nooit zelf de pers te woord staan.

Milieu, gebouwen en veiligheid
Om onze schoolgebouwen schoon en opgeruimd te houden, hebben wij een aantal regels:

 • Gebouwen, terreinen en inventaris moeten netjes blijven
 • Je fiets stal je in de fietsenstalling tussen het schoolgebouw en de Ontwerpfabriek
 • Heb je een fiets met een rek of een krat voorop, plaats deze dan in de daarvoor bestemde stalling
 • Lokalen en werkplaatsen worden opgeruimd achtergelaten
 • Draag vereiste veiligheidskleding en beschermingsmiddelen in de praktijklokalen
 • Blokkeer nooit vluchtwegen of brandblussers
 • Houd je aan de algemene gedragscodes voor berichtgevingen over Cibap op sociale media

Print Friendly, PDF & Email