International Creative Business Developer

Voorwoord

Welkom bij de opleiding International Creative Business Developer (ICBD cross-over). De tweetalige, niveau 4 opleiding van het Cibap voor de nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende vormgever. De opleiding ICBD in deze cross-over is nieuw op het Cibap, nieuw en uniek in Nederland. Studenten die de cross-over ICBD succesvol hebben afgerond ontvangen een diploma cross-over ICBD en een Cambridge diploma B2 of C1.

In deze ICBD studiegids willen we je informeren over de inhoud en de aanpak van de opleiding ICBD zoals die nu zijn ontwikkeld. We geven de huidige stand van zaken weer, diverse onderdelen kunnen in de loop van je opleiding nog op detail wijzigen. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.  

Ons onderwijs

De ICBD-opleiding is gebaseerd op drie visies:

 • Visie op vormgeving
 • Visie op leren
 • Visie op tweetalig leren

Visie op vormgeving: DESIGN THROUGH RESEARCH
De ICBD-opleiding sluit aan bij de Cibap visie op vormgeven: “In onze visie op vormgeving staat de mens als gebruiker centraal. We ontwerpen waardevolle, duurzame en bruikbare oplossingen, die een sterk verhaal hebben. Ontwerpen die raken en verrassen, door de juiste toepassing van vakmanschap, technologie, zakelijk denken, vormgevingsprincipes en creativiteit. We leiden onze studenten op tot omgevingsbewuste wereldburgers. Om zo de wereld met doordachte vormgeving duurzamer, mooier, veelkleuriger en toegankelijker te maken; positieve impact hebben.” ICBD voegt daar nog eigen laag aan toe: Design through research. Je baseert je ontwerpen op onderzoek om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de strategie en wensen van de klant. Welke materialen en technieken kun je inzetten om een vraagstuk te beantwoorden? Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de samenleving en de markt? Kortom, je betrekt allerlei soorten kennis, data en ervaringen in de totstandkoming van je concept en ontwerp. Zo kun je keuzes goed onderbouwen, beargumenteren en verkopen.

Visie op leren: PRAKTIJK REALISTISCH ONDERWIJS
Cibap werkt vanuit Praktijk Realistisch Onderwijs (PRO). PRO betekent dat we bij de uitvoering van het onderwijs zoveel mogelijk uitgaan van de beroepspraktijk in de creatieve industrie. Met PRO werk je op school aan diverse opdrachten en vraagstukken. Vaak zijn het echte vraagstukken van (internationale) organisaties, soms zijn het projecten die jouw persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Aan projecten werken doe je soms individueel maar vaak ook samen in multidisciplinaire teams. We stellen daarbij steeds de vraag: ‘Wat moet je in een praktijksituatie weten en kunnen?’ Hierdoor word je optimaal voorbereid op de beroepspraktijk. Daarnaast heb je gedurende je opleiding drie stageperiodes om in de beroepspraktijk jouw competenties verder te ontwikkelen.

Visie op tweetalig onderwijs: CLIL
CLIL, Content Language Integrated Learning, betekent dat je tijdens het onderwijs de vakinhoud / vaardigheden en het Engels tegelijkertijd leert. Je krijgt tijdens de lessen veel verschillende werkvormen aangereikt om je hierbij te ondersteunen. Omdat je vaktaal het beste leert door te doen, ga je veel lezen, schrijven, luisteren en spreken in het Engels. Naast de lessen en internationale projecten, organiseren we excursies en reizen in binnen- en buitenland om je taalvaardigheid te vergroten en je kennis te laten maken met andere culturen. Het is natuurlijk mogelijk om je stage in het buitenland te doen.

Het beroep

Een opleiding waar je aan de slag gaat als vormgever, maar ook je bezighoudt met onderzoek. Bij deze tweetalige opleiding ga je aan de slag als creatief ontwerper, maar onderzoek je ook kansen en mogelijkheden in de markt. Werken in een internationale omgeving, dat spreekt jou aan! Want tijdens deze opleiding zijn de voertalen Nederlands én Engels. 

Als je de ICBD-opleiding hebt afgerond met een diploma kun je gaan werken, ondernemen of verder studeren. Denk aan opleidingen op het gebied van cross-over vormgeving, marketing en communicatie. Dit kan bijvoorbeeld bij HKU (Design for Change and Innovation), Saxion (creative business of international business) en NHL Stenden (Creative business). 

De opleiding

De opleiding International Creative Business Developer (ICBD) is een niveau 4 BOL opleiding en duurt gemiddeld 4 jaar. Elke mbo opleiding is beschreven in een kwalificatiedossier en heeft een crebonummer, het crebonummer van de opleiding ICBD is 26029. Meer informatie over het kwalificatiedossier vind je door het crebonummer in te voeren op S-BB.

Eventueel kun je je opleiding combineren met het excellentietraject Bachelor Visual Communication. Wil je hier meer over weten, klik dan hier.

Opbouw van de opleiding

Hoe ziet de opbouw van de opleiding eruit? 
Zoals je kunt zien in onderstaand schema, bestaat de Cibap opleiding uit drie fases:  

 1. Oriënteren (periode 1 en 2)  
 2. Specialiseren (periode 3 t/m 12) 
 3. Profileren (periode 13 t/m 16)  

Na jouw oriëntatieperiode ga jij je specialiseren en profileren in de opleiding ICBD. 

Elk schooljaar heeft vier periodes van tien weken. De opleiding is zo opgebouwd dat je een vast programma hebt (studio, taal, rekenen, peergroup) waarin we ervoor zorgen dat je alles leert wat er in het kwalificatiedossier staat. Daarnaast kun je vanaf periode 5 ook zelf keuzes maken. Zo kun je van de ICBD-opleiding echt jouw opleiding maken en jouw portfolio vullen met werk dat bij jouw profilering past. 

Studio
Project waarin je aan praktijk realistische opdrachten werkt. Je ontwikkelt de competenties die nodig zijn voor de uitvoering van je vak.  

Peergroup  
In de peergroup werk je aan de loopbaan – competenties.  

Keuzedelen
Keuzedelen zijn onderdeel van het examen en zijn verbredend of verdiepend. Bij ICBD volg je in ieder geval het keuzedeel Internationaal I, Bewustzijn (interculturele) diversiteit. Daarnaast kies je nog twee of drie andere keuzedelen.   

Focus
Vanaf de specialisatiefase kun je focuslessen kiezen. Dit zijn lessen die verdiepend zijn binnen het kwalificatiedossier ICBD.   

BPV  
In de opleiding zijn drie periodes opgenomen waarin je bij een bedrijf in het binnen- of buitenland stage (bpv) loopt. Deze bpv-periodes zijn in dit schema in de tweede helft van het schooljaar gepland, maar kunnen ook in de eerste helft van het schooljaar plaatsvinden. In overleg met je career coach en de mogelijkheden in de school wordt bepaald wanneer jij op bpv gaat. 

Structuur

Wat is de studiebelasting van de opleiding?  
Een opleidingsjaar heeft 40 weken van 40 studiebelastingsuren (sbu) studie. In totaal heb je te maken met een studielast van 1600 uren per opleidingsjaar. In fase 1 krijg je tijdens periode 3 en 4, 55 ce begeleide onderwijstijd. Een ce is een half uur. Dit betekent dat je 27,5 uur begeleide lestijd hebt en je de overige tijd besteedt aan zelfstudie en de opbouw van je portfolio. In de andere fases heb je 51 ce begeleide onderwijstijd en dus meer zelfstudie. Klik hier voor de lessentabel 

Zijn er excursies en reizen naar het buitenland?  
ICBD organiseert verplichte studiereizen om zo binnen en buiten leren te combineren. Je doet nieuwe culturele ervaringen op. Ook kun je meedoen aan uitwisselingen en reizen die vanuit het Cibap georganiseerd worden.  

Welk diploma behaal je?  
De opleiding ICBD is gebaseerd op de volgende onderdelen:  

 • Het mbo kwalificatiedossier International Creative Business Developer (crebonummer 26029) inclusief de eisen voor loopbaan en burgerschap en de generieke taal- en rekeneisen. 
 • Het verplichte keuzedeel Internationaal I: Bewustzijn (interculturele) diversiteit 
 • Vrij te kiezen keuzedelen (720 sbu). 
 • Tweetalig onderwijs: dit bestaat uit het certificaat Cambridge Engels FCE en de internationale oriëntatie (conform de eisen van Nuffic). 

Na een succesvolle afronding van deze opleiding behaal je het diploma International Creative Business Developer (niveau 4) en het internationaal erkende certificaat Cambridge Engels FCE. Op het diploma staan ook de keuzedelen die je hebt behaald.  

Programma

Uit welke onderdelen bestaat het programma?  
Iedere periode krijg je een nieuw opdrachtenboek: het projectboek. In het projectboek wordt beschreven wat je in de Studio en de andere lessen doet. In het projectboek staat beschreven aan welke leergebieden je die periode werkt, welke producten je moet opleveren, de productspecificaties, de planning en de toetsing.  

Het programma in periode 3 en 4 bestaat uit twee onderdelen: Studio en Generieke vakken. Tijdens deze lessen werk je aan de leergebieden, de voorbereiding op examens en de ontwikkeling van je Cibap kerncompetenties (buitenste ring in de afbeelding). Ook maak je zo veel schetsen, prototypes en producten dat je in staat bent om een gedegen portfolio op te bouwen. Vanaf de specialisatie fase kun je kiezen uit focuslessen. Dit zijn lessen die verdiepend zijn op het kwalificatiedossier.  

 1. Studio
  Tijdens Studio werk je aan deze leergebieden die voor ICBD gelden. – Research – Spatial Design – Crossover Technology – Project Management – International Awareness. 
   
 2. Generieke delen
  – Nederlands 
  – Engels
  – Rekenen 
  – Loopbaan 
 3. Cibap kerncompetenties
  – Vakmanschap
  – Ondernemendheid
  – Creativiteit & vormgeving
  – Communicatie
  – Omgevingsbewustzijn
 4. Focuslessen
  Vanaf de specialisatiefase kun je kiezen uit focuslessen.  

Hoe ziet het lesrooster eruit?  
Een project is opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals een kick off, midterm en end term. Het rooster kan dus per week iets verschillend zijn. In je projectboek lees je hoe de periode is ingedeeld, op Eduarte kun je per week je rooster zien. In de meeste weken volg je een lesprogramma dat gebaseerd is op deze indeling: 

Uit welke onderdelen bestaat het programma van Studio?  
De inhoud van Studio is ingedeeld in leergebieden, learning outcomes. Een leergebied geeft aan wat de opbrengst is van een leerproces. Aan het einde van de opleiding toon je alle learning outcomes aan voor je diploma. Gedurende je opleiding krijg je steeds meer ruimte om ook zelf na te denken over hoe je de learning outcomes zou kunnen aantonen. In het eerste leerjaar starten we met een vast programma.  

Uit welke onderdelen bestaat het generieke programma?  
In de opleiding worden de volgende generieke delen aangeboden: Nederlands, Engels, Rekenen Loopbaan en Burgerschap. Voor Nederlands, Engels en Rekenen geldt, dat je hier ook examen voor moet doen.  

 • Nederlands
  De beheersing van Nederlands op minimaal niveau 3F: lezen, luisteren, spreken (presentaties verzorgen), gesprekken voeren en schrijven. 
   
 • Engels
  De beheersing van Engels op minimaal A1 niveau voor lezen en luisteren, en A2 niveau voor schrijven, spreken en gesprekken voeren (volgens het Europees referentiekader). De beroepseisen voor Engels zijn hoger: B2 niveau. Daarnaast volg je ook Cambridge Engels. Hiervoor doe je apart examen. Cambridge Engels is geen voorwaarde voor een ICBD diploma.
   

 • Rekenen
  De beheersing van rekenen op niveau 3F in de domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden.
   

 • Loopbaan
  Je zet je onderzoeks- en reflectievaardigheden in om je zelfkennis te vergroten en om zo je loopbaankeuzes te kunnen onderbouwen. Je werkt aan je loopbaancompetenties (capaciteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing, netwerken) en de Cibap kerncompetenties. Je legt jouw ontwikkeling vast in een ontwikkeldossier.  

NB: Loopbaan wordt in de peergroup besproken en ook je career coach en BPV begeleider spelen in de begeleiding hiervan een grote rol. 

Burgerschap  
In het kwalificatiedossier staat als generiek onderdeel ook opgenomen: burgerschap. Cibap heeft ervoor gekozen om dit binnen de Studio Learning Outcome International Awareness aan te bieden. We noemen burgerschap hier wel apart omdat je als student voor je diploma moet aantonen dat je voldoende inspanning hebt getoond voor de ontwikkeling van de verschillende burgerschapsdimensies.  

 • Sociaal-maatschappelijke dimensie  
 • Politiek-juridische dimensie 
 • Economische dimensie 
 • Vitaal burgerschap 

Welke studio’s krijg je gedurende je opleiding?  
Elke Studio heeft een andere invalshoek. In de eerste twee Studio’s werken we aan jouw persoonlijke ontwikkeling als vormgever. We doen dit in periode 3 vanuit personal branding en periode 4 vanuit duurzaamheid. Daarna gaan we in de opleiding verder met samenwerken en leiding geven en we sluiten weer af met persoonlijke ontwikkeling.  

Ook zie je in het schema op de volgende bladzijde dat elke periode een andere manier van vormgeven centraal staat. In het schema lees je de globale omschrijving van elke Studio. De exacte inhoud van een Studio wordt gemaakt aan de hand van wat de actualiteit brengt.  

Waarom werk je aan een portfolio?  
Alles in de opleiding staat in het teken van het ontwikkelen van je competenties en het vullen van je portfolio. We noemen het portfolio in deze studiegids apart, omdat het zo belangrijk is om hier vanaf het begin van je studie al aan te werken. In de creatieve industrie wordt het portfolio gebruikt om als professional te tonen wat je kunt; het is een showcase van je werk. Je gebruikt je portfolio om opdrachten binnen te halen en in jullie geval ook om te solliciteren bij bedrijven waar je stage wilt lopen. Het is belangrijk dat je portfolio er goed uitziet en gevuld is met verschillend en door jou gemaakt materiaal. Denk bij het maken van je portfolio aan het tonen van je vakmanschap in de breedste zin van het woord. Kleine oefeningen, animaties, video’s, tekeningen, schetsen, experimenten e.d. kun je hierin plaatsen. Verzamel dus goede foto’s van je werk en bewaar dus ook schetsen en prototypes. Tijdens je opleiding worden regelmatig portfolio momenten georganiseerd waarin diverse professionals jouw portfolio bekijken en tips geven hoe je het nog beter kunt maken. 

Leeruitkomsten

International Awareness  
De ICBD’er is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de creatieve industrie en in de maatschappij door actief informatie te verzamelen. Hij kiest daarbij de juiste informatiebronnen en weet de verkregen informatie op waarde te schatten. Hij vertaalt de informatie naar consequenties voor zijn opvattingen, beslissingen en handelingen als persoon, als vormgever en als burger.  

Hij is zich bewust van zijn eigen cultuur en de invloed daarvan op zijn denken en handelen en ziet de verschillen met andere culturen. Hij gebruikt zijn culturele sensitiviteit en zijn goede beheersing van de Engelse taal bij zijn communicatie en werkzaamheden in de internationale beroepscontext.  

 • Volgt ontwikkelingen op de markt
 • Onderzoekt zijn participatie aan de maatschappij 
 • Onderzoekt eigen en andere culturen 
 • Onderzoekt eigen culturele sensitiviteit  

Research  
De ICBD’er onderzoekt de vraag van de opdrachtgever, een kleine organisatie of zijn eigen bedrijf, en kijkt daarbij vanuit verschillende invalshoeken. Hij levert op basis van zijn kennis van de (internationale) ontwikkelingen adviezen over mogelijke kansen op de markt op het gebied van marketing- en brandingvraagstukken. Hij bespreekt zijn adviezen met de opdrachtgever en maakt afspraken over het vervolgonderzoek.  

Hij ontwerpt samen met de opdrachtgever, het team of een externe partij een passend (markt)onderzoek dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever (kwaliteit, planning en budget). Daarbij doet hij voorstellen voor de formulering van heldere doelstelling(en) en valide onderzoeksvragen. Hij maakt daarbij een keuze voor de onderzoeksmethodieken en brengt de benodigde middelen en een planning van het onderzoek in kaart. Hij legt zijn onderzoeksopzet ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever, stelt wanneer nodig bij. Hij analyseert en interpreteert zelfstandig de verkregen data om te komen tot reële conclusies. Hij gebruikt hiervoor de gebruikelijke softwarepakketten en basiskennis van statistiek. Hij presenteert nauwkeurig, helder en overtuigend zijn bevindingen op schriftelijke, visuele en mondelinge wijze aan de opdrachtgever. Hij voldoet hiermee aan de eisen en werkwijze van de opdrachtgever.  

 • Analyseert marktontwikkelingen en formuleert onderzoeksvraag  
 • Zet marktonderzoek op 
 • Voert marktonderzoek uit en analyseert onderzoeksresultaten 
 • Presenteert de resultaten van het marktonderzoek  

Spatial Design
De ICBD’er maakt na overleg met de opdrachtgever een programma van eisen voor het ontwikkelen van een concept. In het programma van eisen beschrijft hij de debrief van de opdracht. Hij verwerkt hierin de conclusies en kaders vanuit zijn onderzoek. Als onderdeel van het programma van eisen maakt hij een grove planning en een kostenraming die inzicht geeft in de financiële kant van de opdracht. Hij legt het programma van eisen ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever en stelt indien nodig bij.  

Hij gebruikt zijn creativiteit om het programma van eisen uit te werken in een conceptvoorstel. Hij houdt hierbij rekening met trends en ontwikkelingen, vormgevingsprincipes en de uitgangspunten van circulair en mensgericht ontwerpen.  

Hij werkt het concept uit in een creatief en technisch uitvoerbaar ontwerp. Hij baseert zijn keuzes op zijn ruimtelijk inzicht, kennis van kleur, licht en vormgeving, kennis van materialen en cross over technieken. Hij werkt samen met experts om het ontwerp uit te voeren.  

Hij maakt een onderscheidende presentatie van zijn concept en ontwerp met gebruikmaking van storytelling en sense based presentatiemiddelen. Hij presenteert zijn concept en ontwerp op een aantrekkelijke en overzichtelijke wijze aan de opdrachtgever zodat deze een beslissing kan nemen over het vervolg. Indien nodig stelt de ICBD’er na de presentatie het concept en ontwerp bij.  

De ICBD’er profileert zich als vormgever en heeft een overtuigend portfolio.  

 • Stelt een programma van eisen op  
 • Ontwikkelt een concept 
 • Maakt een ontwerp 
 • Presenteert concept, ontwerp of visualisatie 

Project Management  
De ICBD’er leidt het project voor de uitvoering van een ontwerp. Hij interpreteert het ontwerp en maakt een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij houdt hij rekening met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en organisatierichtlijnen. Hij stelt de benodigde (externe) expertise vast en maakt een realistische planning. Hij maakt weloverwogen een calculatie van het benodigde materieel, de materialen en mensen op basis van offertes en onderzoek. Hij legt het geheel vast in een projectplan. Hij bespreekt dit plan met de diverse betrokkenen en maakt afspraken over de implementatie.  

Om het project tot een goede uitvoer te brengen stuurt hij projectmedewerkers aan en werkt hij samen met de diverse betrokkenen. Hij initieert en leidt werkbesprekingen en geeft advies ten aanzien van de uitvoering van het project. Hij legt hierbij relevante informatie schriftelijk vast in een overzichtelijk en compleet projectdossier.  

Hij controleert de kwaliteit en voortgang van het project, stuurt indien nodig bij en maakt daarbij een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit. Hiervoor raadpleegt en informeert hij betrokkenen.  

Hij levert het project en projectdossier op conform het projectplan en evalueert (tussentijds) met de klant en samenwerkingspartners het proces, resultaat en eventuele vervolg.  

 • Bereidt het project voor  
 • Maakt een calculatie 
 • Stuurt medewerkers en leerlingen aan en begeleidt hen 
 • Bewaakt de kwaliteit en voortgang van het project 
 • Levert het project op  

Cross-over technology  
De ICBD’er maakt onderscheidende visualisaties en maakt daarbij gebruik van zijn kennis en kunde van diverse low- and hightech materialen en technieken. Hiermee creëert hij een visualisatie die zijn boodschap juist communiceert. Hij checkt dit bij zijn collega’s en past de visualisatie eventueel aan.  

Hij gebruikt zijn kennis en kunde van diverse low- and hightech materialen en technieken die alle zintuigen prikkelen als input voor een ontwerp. Hij past de gekozen materialen en technieken vaktechnisch juist toe. Hij controleert de uitvoerbaarheid en besteedt indien nodig werkzaamheden uit.  

 • Visualiseert het concept en ontwerp  
 • Past cross-over technieken toe in zijn ontwerp 

Kerncompetenties

Op Cibap, vakschool voor vormgeving, word je opgeleid voor een beroep in de creatieve industrie. Binnen alle beroepen waarvoor wij op school opleiden krijg je te maken met de volgende competenties: Ondernemendheid, Creativiteit en vormgeving, Communicatie, Vakmanschap en Omgevingsbewustzijn. Op Cibap noemen wij deze competenties de ‘Cibap kerncompetenties’ (CKC’s). Zij zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Cibap. 

Ondernemendheid
Op het Cibap maken we de entrepreneur in jou wakker! Jij ontwikkelt alle skills, verkrijgt en maakt inzichten en knowhow eigen om je carrière, onderneming of droomfunctie vorm te geven. Je denkt creatief en zakelijk na over je dromen en kansen rondom leven en werk, vertaalt dit naar doelen en zet deze om in actie. Je bent je bewust van je talenten en authenticiteit als vormgever, handelt vanuit passie voor je vak en je persoonlijke ambities: je werkt zorgvuldig aan je personal brand. Je deelt je (zakelijke) plannen en ideeën actief met de buitenwereld en dan vooral je (relevante) netwerk. Dit netwerk heb je zorgvuldig opgebouwd; je bent een schakel tussen (creatieve) professionals en je zet actief je kanalen in om in contact te komen met andere makers of (gedroomde) opdrachtgevers. Je weet wat je waard bent en je houdt je goed staande in een onderhandeling; je weet marktconforme prijzen te vragen voor jouw creativiteit. Je verkent je zakelijke mogelijkheden, je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en bent erop gebrand te groeien als professional.  

Je staart je niet blind op één kans en probeert verschillende strategieën uit om tot een resultaat te komen. Je experimenteert en onderzoekt om te doelen te bereiken, je hebt een flexibele houding en accepteert dat fouten een onderdeel zijn van het proces. Je bent voorbereid op een toekomst vol uitdagingen en bent bereid hard te werken. Het is voor jou vanzelfsprekend een stap extra te zetten om je doel te bereiken of om positief op te vallen bij je opdrachtgevers of netwerkpartners.  

Creativiteit & vormgeving
Als creatieve maker en mensgerichte vormgever haal jij je uitdagingen en inspiratie uit de buitenwereld. Daar ben jij dan ook enorm nieuwsgierig naar. Je stelt je empathisch op naar je opdrachtgever en verdiept je in zijn situatie en uitdagingen. Keuze creëren en keuzes maken, dat is de basis in je werk. Je verzamelt hiervoor informatie, ontdekt verbanden en bedenkt van daaruit vele en verschillende ideeën. Je beoordeelt je ideeën op basis van toepasbaarheid en originaliteit en onderbouwt je ideeën op basis van degelijke argumenten. In je creatief ontwerpproces betrek je collega’s en je opdrachtgevers. Je doorziet het samenspel van luisteren en adviseren en gebruikt dit om je experimenten, prototypes en ontwerpen naar een hoger plan te tillen. Je werkt aan het ontwikkelen van je creativiteit. Dit doe je door te reflecteren op je creatief proces en op basis van eigen inzicht en feedback van anderen daarop actie te ondernemen. Je blijft actueel en relevant door ontwikkelingen in je vakgebied en de maatschappij nauwlettend in het oog te houden en te experimenteren met verschillende stijlen in vormgeving. Hierdoor ontwikkel jij je tot een onderscheidende vormgever met een eigen beeldtaal. 

Communicatie
Op het Cibap groei jij in je contact met andere mensen en versterk jij je communicatieve vaardigheden. Je voelt je sterk in verschillende vormen van interactie. Je ontwikkelt een eigen (beeld)taal en een persoonlijke communicatiestijl. Wanneer jij een pitch of presentatie houdt, pas jij die eigenheid in taal en stijl toe. Die eigenheid vind je ook in de content van je online portfolio en/of je socials. Je werkt zo aan je eigen personal brand.  

Je weet op de juiste momenten gebruik te maken van storytelling, waarbij je met overtuiging en enthousiasme, doelgericht jouw verhaal vertelt. Je weet jouw publiek dan te boeien en te verleiden tot actie over te gaan.  

Je maakt actief contact met andere mensen en je bent in staat een goed gesprek te voeren: je stelt de juiste vragen, je luistert aandachtig en trekt logische conclusies. Je hebt oog voor het belang van je gesprekspartner, ook wanneer je over lastige zaken als geld of deadlines praat. Je ziet feedback als een manier om je werk te verbeteren en je kunt zowel feedback ontvangen als op een constructieve wijze feedback geven.  

Vakmanschap
Als creatieve maker lever je kwalitatief goed werk en weet je jezelf onderscheidend in de markt te positioneren door jouw kenmerkende vakmanschap. Je hebt de kennis en beheerst de vaardigheden die jouw vakgebied en de (actuele) ontwikkelingen in de markt van je vragen om te realiseren wat je hebt bedacht. Vanuit deze stevige basis ben jij nieuwsgierig en ontwikkel en verbeter jij jezelf en je werk voortdurend. Je daagt jezelf uit nieuwe materialen toe te passen en low tech en high tech te combineren.  

Je overziet en doorziet een opdracht. Je maakt dit inzichtelijk voor een ander en je reageert proactief op wijzigingen in de planning. Je bent erop gebrand om oplossingen voor uitdagingen te vinden. Dit doe je niet alleen, je kent je eigen grenzen en mogelijkheden. Je bent een T-shaped professional die constructief en open-minded samenwerkt met andere professionals of vakgebieden. Je zet jouw expertise bewust in bij het samenwerken.  

In je werk hanteer jij professionele standaarden: je handelt integer, komt afspraken na en werkt veilig. Je houdt in je werk rekening met de positieve impact van jouw producten of diensten op de omgeving (mens, maatschappij en milieu). Je voelt je verbonden met het ambacht van je vak en je draagt actief bij aan het delen en ontwikkelen van jouw ambacht.  

Omgevingsbewustzijn
Als creatieve maker beïnvloed je met jouw ontwerpen mede de vormgeving van de samenleving. 
 

Je bent nieuwsgierig naar de mens en zijn culturele en natuurlijke omgeving. Je onderzoekt de ontwikkelingen in de maatschappij en de creatieve industrie. De inzichten die je opdoet gebruik je in je werk. Je denkt kritisch na. Bij de keuze voor bronnen, materialen en middelen houd je rekening met de impact op de omgeving, je neemt hier esthetische en financiële overwegingen in mee.  

In jouw nieuwsgierigheid naar de mens zet je ook jezelf in als onderzoeksmateriaal. Je onderzoekt wie jij bent, wat jou interesseert en voor welke normen en waarden jij staat. Je herkent ethische dilemma’s, denkt er creatief over na en verantwoordt je standpunten.  

In je rol van mensgericht vormgever gebruik je de mening en inzichten van anderen en je overziet de consequenties van je keuzes. Je staat open voor nieuwe inzichten, andere meningen en feedback. 

BPV

Leren doe je niet alleen binnen de muren van het Cibap, maar ook tijdens de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Juist tijdens een BPV ervaar je het werken in de praktijk en leer je hoe het werk en het werkveld in elkaar steekt. Tijdens je opleiding zijn er drie BPV periodes. Jij bent zelf aan zet om hier een goede, persoonlijke invulling aan te geven. Wat jij wilt leren is de leidraad voor het vinden van een geschikt stagebedrijf. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een stage in het buitenland te doen.

Samen met je career coach en BPV begeleider bepaal je wat bij jouw loopbaan past. Belangrijk om te weten is dat zelf aan zet bent om te solliciteren. Tijdens verschillende lessen word je hierop voorbereid. Voorafgaand aan je stage krijg je ook een specifieke BPV voorlichting zodat je alle informatie die je nodig hebt om te gaan solliciteren paraat hebt. 

Beoordeling

Hoe wordt feedback gegeven?  
We volgen je voortgang tijdens de studie ICBD door middel van de zogenaamde ontwikkelingsgerichte toetsing. Hierbij krijg je tijdens en direct na het afronden van je opdrachten gerichte feedback die jou helpt bij jouw ontwikkeling. Naast de feedback die je formeel ontvangt, wordt er van jou ook een actieve houding verwacht om zelf feedback te vragen aan studenten, docenten en experts.  

Hoe worden opdrachten beoordeeld?  
In de opleiding ICBD geven we per product dat in het projectboek beschreven staat een beoordeling. We beoordelen met een E (Excellent), G (Good), S (Sufficient) of I (Insufficient).  

Een I wordt gegeven als je onder het niveau van de fase presteert, voor je leer- en werkhouding, de producten en de competenties die je laat zien tijdens de lessen en de eindpresentatie. Een S wordt gegeven als je presteert op het niveau van de fase. Een G wordt gegeven als je presteert boven het gemiddelde niveau van de fase. Een E wordt gegeven als je presteert op het niveau van de bovenliggende fase.  

Nederlands en rekenen worden beoordeeld met een cijfer in verband met de landelijke eisen ten aanzien van Nederlands en rekenen.  

Voor elk product worden productspecificaties beschreven zodat je goed kunt inschatten of je voldoet aan de gestelde eisen. Maar zeker zo belangrijk is de feedback die je krijgt. Regelmatig bouwen we (peer) feedback momenten in zodat je weet hoe je jouw competenties verder kunt ontwikkelen.  

Voor de producten waarvoor je een sufficient, good of excellent behaalt krijg je Cibap Credits. Per periode kun je 15 Cibap Credits behalen (in periode 3 en 4 zijn dit dus 30 Credits in totaal). Zie in de tabellen hoe de Credits worden verdeeld. De Cibap Credits tellen mee voor de overgangsnormering. In periode 3 en 4 is de voorlopige cesuur dat je minimaal 27 Credits behaalt.  

Bij een Insufficient beoordeling kan het zijn dat deze wordt gecompenseerd door een andere beoordeling binnen de Course Learning Outcome. Een Insufficient en een Sufficient betekent dat je geen credits krijgt voor de Course Learning Outcome. Heb je een Insufficient en een Good, dan ontvang je wel credits. Als je te weinig credits hebt behaald, volgt een herkansing. Ook als je twee keer voor dezelfde Course Learning Outcome geen credits hebt gehaald, volgt een herkansing. 

Ook voor de BPV ontvang je 15 credits. Hiervoor gelden de eisen zoals ze zijn beschreven in het BPV projectboek.  

De wijze van beoordeling maakt onderdeel uit van de pilot Cibap Pro 2025 en kan op detail nog veranderen. 

Overgangseisen talen, rekenen, burgerschap, BPV

Nederlands gemiddeld 5,5
Rekenen gemiddeld 4,5
Burgerschap elke dimensie gemiddeld voldoende (sufficient)
BPV eindbeoordeling voldoende (sufficient)


Studieoordelen  

Op basis van de resultaten, vastgesteld na een periode, wordt tijdens voortgangsvergadering een studieoordeel gegeven. Dit studieoordeel kan zijn:  

 • Studieoordeel 1: de student voldoet aan de gestelde eisen. 
 • Studieoordeel 2: de student moet verbeteracties formuleren voor de komende periode. • Studieoordeel 3: er is twijfel over inzet, motivatie of beroepsgeschiktheid. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 • Studieoordeel 4: de student houdt zich niet aan de afspraken die gemaakt zijn op basis van een eerder studieoordeel en wordt in een ander traject geplaatst. (Dit kan ook een andere opleiding van Cibap zijn.) 

Bespreekgeval
Als een student niet voldoet aan de eisen voor voortgang, dan wel voor overgang kan het team desondanks besluiten tot een heroverweging. Naast de resultaten worden onderstaande factoren meegenomen:  

 • De volgorde van de gescoorde resultaten per periode en de tendens van de resultaten (is er sprake van stijgende of dalende ontwikkeling). 
 • De aanwezigheid in de les. 
 • Studievaardigheden en noodzakelijke studiebegeleiding. 
 • Persoonlijke ontwikkeling. Het besluit dat in de teamvergadering na deze zorgvuldige heroverweging wordt genomen, is bindend. 

Wat is een bindend studieadvies?  
Het bindend studieadvies (BSA) wordt gegeven in periode 4, op basis van de studieoordelen in periode 1 ,2, 3 en 4. Meer informatie over BSA vind je hier

Begeleiding

De coaches  
De career coach is jouw eerste aanspreekpunt, hij/zij begeleidt jou door de opleiding. Je kunt met allerlei schoolgerelateerde vragen bij jouw career coach terecht (leerdoelen, ontwikkeldossier, advies over portfolio, studievoortgang, keuzemomenten en loopbaan). Met de career coach heb je regelmatig individueel overleg. Zo nodig schakelt de career coach aanvullend advies of aanvullende persoonlijke begeleiding in bij onder andere Student Support. Ook tijdens de BPV-periode houd je tijdens de terugkomdagen contact met de career coach.  

De peergroup  
Tijdens je ICBD-opleiding werk je ook in een peergroup. In je peergroup bespreek je jouw persoonlijke loopbaanontwikkeling: persoonlijke leerdoelen, portfolio-opbouw, de feedback die je krijgt en belangrijke keuzemomenten. Je houdt jouw ontwikkeling bij in een ontwikkeldossier.  

Examinering

In het examenplan van de opleiding ICBD kun je vinden wat de voorwaarden zijn om voor het diploma in aanmerking te komen. Een examenplan wordt per opleiding en per cohort (startjaar van je opleiding) gemaakt en bevat de eisen vanuit het kwalificatiedossier inclusief Nederlands, Engels en rekenen, de eisen voor de keuzedelen, de eisen voor Loopbaan & Burgerschap en de eisen voor de BPV.

Klik hier voor het Examenplan 2020 voor ICBD. Deze geeft naast algemene informatie over de organisatie ook weer wat je rechten en plichten als examenkandidaat zijn. Verder zijn er nog een aantal zaken waar je als examenkandidaat rekening mee moet houden. Dit vind je in het examenreglement, klik hier om deze te bekijken. De procedure bij theorie-examens vind je ook op het intranet, lees deze voor je examen nog eens goed door. 

 

Kwalificatiedossier

Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.  

Opbouw dossier  
Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit:  

 1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door: 
 2. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatie – dossier. 
 3. De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal; rekenen; loopbaan en burgerschap; en voor zover het niveau 4 betreft: Engels. 
 4. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K ) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen. 

De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen (D). Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen. Op deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan kwalificaties. 

Taal en rekenen  
De generieke kwalificatie-eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van beroepsspecifieke taal- en rekeneisen is dit aangegeven in de kolom ‘vakkennis en vaardigheden’. Daarnaast kan in de kolom ‘gedrag’ een extra verduidelijking aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal- en rekeneisen worden ingezet in een werkproces 

Het volledige kwalificatiedossier is terug te vinden op de website van de s-bb

Certificaten en MBO-verklaringen

Diploma en resultatenlijst 
Je bent geslaagd als je examendossier compleet is. Het examendossier bestaat onder andere uit:                           

 • bewijs behaalde examens verricht in de beroepspraktijk & binnen school;
 • bewijs behaalde examens Nederlands, Engels en rekenen;
 • verklaring van de school dat je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting Loopbaan en burgerschap;
 • bewijs gemaakte examens keuzedelen;
 • bewijs dat je aan je BPV hebt voldaan. 

Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, worden het diploma en de resultatenlijst gemaakt. Je tekent deze documenten tijdens de diploma-uitreiking. Op je diploma staat een datum. Op deze datum schrijft Cibap je uit. Dat is een andere datum dan de dag waarop je je diploma krijgt of de dag dat jij voor het eerst hoort dat je geslaagd bent. Het is belangrijk dat je zelf de uitschrijfdatum meldt bij DUO (enkel voor BOL-variant). Het te laat melden kan leiden tot een boete! 

mbo-certificaat
Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Mbo-scholen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen scholen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. 

Er kan een certificaat zijn vastgesteld voor een keuzedeel of voor een beroepsgericht onderdeel uit een kwalificatie. Voor welke delen van welke opleidingen een mbo-certificaat is vastgesteld staat hier.

mbo-verklaring
Een mbo-verklaring kan worden verstrekt aan studenten die – bij het verlaten van de opleiding – resultaten hebben gehaald waarvoor geen mbo-diploma of mbo-certificaat kan worden uitgereikt. De student moet resultaten hebben gehaald voor ten minste (een deel van) een onderdeel van de beroepsopleiding. 

Kosten

Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Je gaat lesgeld betalen als je 18 jaar of ouder bent. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. 

Naast het lesgeld komen er nog kosten bij voor boeken en licenties. Deze kosten zijn voor het eerste jaar rond de € 312,00 euro. Voor fase 2 en 3 zijn de kosten hoger namelijk rond de € 667,00 en voor fase 4 betaal je zo’n € 598,00. Daarnaast is een laptop vanaf fase 1 verplicht.

Voor de opleiding International Creative Business Developer zijn de kosten hoger dan onze andere niveau 4 opleidingen, door het Cambridge Engels (examen) dat je volgt, eventuele extra boeken en (verplichte) internationale excursies. Ook vraagt Cibap een extra bijdrage voor verplichte buitenlandexcursies en reizen. Alleen de daadwerkelijke kosten worden in rekening gebracht. Dit is maximaal 380 euro per jaar. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de basisuitrusting, vind je op onze website.

Algemene informatie

Planningen


Periodes

Het studiejaar is ingedeeld in vier periodes.

VakantiesLestijden
Een lesdag op Cibap is van 8.45 uur tot 17.15 uur. Lessen variëren in eenheden van een uur. Op het studentenintranet vind je onder andere projectboeken, handleidingen, agenda, studiemeter en roosters. Je kunt ook de Xedule-app downloaden om je rooster te bekijken.

Regels, rechten en plichten

Rechten en plichten zijn belangrijk, ze zorgen ervoor dat elke student zich veilig en prettig kan voelen op school én goede resultaten kan behalen. Ze worden vastgelegd in het studentenstatuut. Dit hoofdstuk 'Rechten en plichten' is het studentenstatuut van Cibap. Deze kan alleen worden gewijzigd als de studentenraad hiermee instemt.

Voor jou als student betekent dit:

 • Een student van Cibap heeft er recht op door personeel en medestudenten met respect te worden behandeld;
 • Van een student van Cibap wordt respect verwacht in de omgang met het bestuur, personeel en medestudenten.

Regelingen en codes

Op school kennen we een aantal regelingen en codes. Deze worden hieronder genoemd, ook zijn ze te vinden op het studentenintranet.

Onderwijsovereenkomst
Studenten die voor 1 augustus 2023 zijn gestart kregen een onderwijsovereenkomst. Daarin staan de rechten en plichten die nu ook in het studentenstatuut staan. Als je op stage (Beroeps Praktijk Vorming) gaat, dan wordt voor deze periode een praktijkovereenkomst gesloten.

OER: de Onderwijs- en Examenregeling
De inrichting van ons onderwijs en zaken rondom examinering zijn beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling. Deze bestaat uit: de studiegids voor je opleiding, het examenplan voor je opleiding, inclusief de keuzedelen en het examenreglement.

Gedragscode internet/intranet
Binnen Cibap geldt een gedragscode voor het gebruik van internet en intranet. In de gedragscode is vastgelegd welke regels gelden met betrekking tot pesten via e-mail, intimidatie, virussen en ongeoorloofd gebruik van internet of intranet. Voor het gebruik van social media hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze staan ook vermeld in de gedragscode.

Klachtenregeling en integriteitcode
De klachtenregeling  wordt omschreven welke weg je moet bewandelen als je een klacht wilt indienen. Bekijk hier de klachtenregeling van Cibap. We hebben ook een gedragscode die geldt voor medewerkers van Cibap. Daarnaast is er een klokkenluidersregeling. Deze beschrijft de procedure die wordt gevolgd als een student of een medewerker een misstand op Cibap wil melden. Het gaat dan niet om een persoonlijke klacht. Daarvoor is de klachtenregeling bedoeld.

Studentenregels

Wij geven hieronder nog eens in het kort de regels weer die in het bijzonder van belang zijn voor het behalen van goede resultaten en voor jouw eigen veiligheid en welzijn binnen de school:

 1. Houd je aan de verzuim- en verlofregeling, zoals hier vermeld.
 2. Wanneer je betrapt wordt op het plegen van plagiaat tijdens de opleiding, bijvoorbeeld bij het kopiëren van verslagen of afkijken tijdens toetsing, wordt de opdracht met een 1 beoordeeld. Bij herhaling kan stopzetting van de opleiding gelast worden. Bij fraude of onregelmatigheden tijdens de examens kan de examencommissie maatregelen nemen. Meer informatie hierover staat in het examenreglement, dat is opgenomen in de OER (onderwijs- en examenregeling).
 3. Je werkt mee aan het bereiken van een goede veiligheid binnen de school. Deze medewerking komt neer op:
  - het dragen van de juiste werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen bij praktijk-en
  practicumlessen;
  - het houden aan de veiligheidsvoorschriften;
  - het gebruiken van machines en apparaten alleen na toestemming van de docent of toezichthoudend
  personeel.
 4. Houd je aan de gedragscode voor internet en intranet.
 5. De school is niet aansprakelijk voor het beschadigen, zoekraken of op een andere manier verdwijnen van de eigendommen van de studenten. Daarom wordt afgeraden waardevolle spullen in lokalen, gangen of garderobes e.d. achter te laten. In overleg met de conciërges is voor uitzonderlijke situaties een veilige opbergruimte te vinden.
 6. Roken en middelengebruik is op het terrein van de school niet toegestaan. Het onder invloed zijn van of handelen in middelen is ook verboden. Bij schending van de regels kan de sanctieladder middelengebruik worden gehanteerd.
 7. Eten en drinken is in de lokalen niet toegestaan.
 8. Alle schade die je veroorzaakt aan gebouw en inventaris, wordt door de school op jouw kosten hersteld.
 9. Er wordt verwacht dat je meewerkt aan het bereiken van een positief resultaat. In gevallen waar die medewerking ontbreekt, kunnen door het College van Bestuur maatregelen worden genomen. In het uiterste geval kan dit leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de lessen.

 

Deze studentenregels heb je onderschreven door het tekenen van de onderwijsovereenkomst.

Aanwezigheid en afwezigheid

Cibap leidt op voor uitdagende beroepen in de creatieve industrie. Wij willen onze studenten vormen tot zelfverantwoordelijke professionals. Dat maakt nadrukkelijk deel uit van onze opleiding. De gedragscode met betrekking tot afwezigheid die hiervoor is opgesteld is vergelijkbaar met die uit het bedrijfsleven.

Aanwezigheidsregeling
Door Cibap wordt een aanwezigheidsregeling gehanteerd. Door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst geeft de student aan hiermee akkoord gegaan.

Verzuim melden met reden
Het is van belang dat het verzuim goed is geregistreerd en dat de reden van het verzuim bekend is. Er zijn verschillende mogelijkheden om verzuim door te geven. Ouders/ verzorgers kunnen verzuim via mail (verzuim@cibap.nl) melden of bellen met 038-7110677. Studenten kunnen ook zelf hun afwezigheid en de reden doorgeven bij de balie van het studentenplein.

Let op: Bij studenten jonger dan 18 jaar die persoonlijk hun afwezigheid hebben doorgegeven, worden automatisch de ouders/verzorgers geïnformeerd. Ook kunnen ouders/verzorgers het verzuim inzien in het Ouderportaal met de toestemming van de student. Voor meer informatie of vragen kan er contact worden opgenomen met verzuim@cibap.nl.

Cibap maakt onderscheid tussen twee soorten verzuim, namelijk:

 • Geoorloofd verzuim
  De student kan afwezig zijn door rijexamen, huwelijk, overlijden familieleden, tandarts, doktersbezoek, ziekenhuis en dergelijke. Dit is bijzonder verlof en dit moet de student minimaal 1 dag vooraf persoonlijk aanvragen bij de balie van het studentenplein. Om bijzonder verlof te krijgen moet de student een bewijsstuk van het verlof meenemen. Verzuim dat niet van tevoren voorzien is, zoals ziekte, moet de student dezelfde dag vóór 12.00 uur (laten) registreren.

  Extra verlof: Vakanties buiten de schoolvakanties is bij hoge uitzondering mogelijk. Neem hiervoor contact op met de teamcoördinator van je opleidingsteam.

 • Ongeoorloofd verzuim
  Ongeoorloofd verzuim houdt in dat er geen geldige reden vóór 12.00 uur is doorgegeven voor de afwezigheid of dat er geen toestemming is verleend voor aangevraagd verlof.

Interventies bij veel afwezigheid
Cibap maakt deel uit van de “projectgroep verzuim” regio IJssel-Vecht. Binnen deze regio zijn op basis van de wetgeving afspraken gemaakt over verzuimaanpak om uitval terug te dringen. Dit betekent dat Cibap verplicht is om studenten die te veel (ongeoorloofd) afwezig zijn te melden bij de leerplicht- of RMC-ambtenaar. De ambtenaar gaat in samenwerking met de student en de  verzuimdeskundige van Cibap onderzoeken wat nodig is om het verzuim terug te dringen. De studieloopbaancoach is het eerste aanspreekpunt voor de student en/of de ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt ook met betrekking tot afwezigheid. Daarnaast kan een student die uitzonderlijk veel verzuimt of vaak ziek is, worden opgeroepen voor het verzuimspreekuur. Wanneer het wenselijk is kunnen ouders gevraagd worden om bij het gesprek aanwezig te zijn. Het doel van het gesprek is om oorzaken te achterhalen en waar nodig ondersteuning te bieden. De studieloopbaancoach en het onderwijsteam hebben naast bovengenoemde aanpak de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen.

Studentondersteuning

Cibap kent een transparant en eenduidig systeem van studentondersteuning op het gebied van studievoortgang, vervolgonderwijs of loopbaankeuze en omgaan met specifieke problematiek. De student ontvangt na toelating het studenteninformatieformulier (SIF). Op het SIF geeft de student aan of er een ondersteuningsbehoefte is geweest op de vorige school. Ook wordt op het SIF aangegeven of ondersteuning moet worden voortgezet. De ondersteuningsmogelijkheden worden in overleg met de student (met daarbij eventueel ouders/verzorgers) nader bepaald.

De ondersteuning wordt vastgelegd in het dossier van de student in de vorm van een ondertekend ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan wordt gezien als een addendum op deze onderwijsovereenkomst. Dit addendum is een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. De mate waarin Cibap de student tijdens de opleiding ondersteuning kan bieden, is afhankelijk van de mate waarin de student een ondersteuningsbehoefte meldt en het betreffende ondersteuningsaanbod aanvaardt. Meer informatie over studieoordelen is te vinden in deze studiegids, als onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De aard en mate van een beperking kan consequenties hebben voor de keuze van een opleiding. Cibap behoudt het recht, met het oog hierop een bindend advies te geven in fase 1 met betrekking tot opleidingsmogelijkheden binnen Cibap.

Auteursrecht en gebruik beeldmateriaal

De auteursrechten (en naburige rechten) voor producten die gemaakt worden door studenten, onder begeleiding van docenten van Cibap, al dan niet met materialen die door Cibap ter beschikking worden gesteld, berusten bij de student. Deze auteursrechten verkrijgt de student nadat aan alle verplichtingen door de student is voldaan. Deze verplichtingen bestaan uit het ter beschikking stellen van de producten voor exposities en vastlegging in het examendossier. Te allen tijde kijkt Cibap met aandacht naar de belangen van de student, ook in relatie tot de belangen van eventuele derden die bij de opdracht betrokken waren.

Cibap maakt actief gebruik van communicatiemiddelen zoals video’s en allerlei drukwerk. Wij maken in deze middelen gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal van werk van studenten. Dit gebruiken we online (op de social mediakanalen van Cibap en de website van Cibap) en in verschillende soorten drukwerk. Op deze manier willen wij toekomstige studenten een beeld geven van wat je leert op Cibap. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s of ander beeldmateriaal van werk dat jij hebt gemaakt, dan kun je hier schriftelijk een bezwaar voor indienen. Mail dan naar: mc@cibap.nl

Disciplinaire maatregelen

Verwijdering uit de les
De docent kan de student uit de onderwijsactiviteit verwijderen indien deze de onderwijsactiviteit naar zijn oordeel verstoort.

Schorsing

 • Cibap kan de student gedurende een periode van maximaal 5 werkdagen bij dringende reden als ordemaatregel schorsen.
 • Cibap kan de in het eerste lid genoemde termijn eenmaal met maximaal 5 werkdagen verlengen, indien daar aanleiding voor bestaat.
 • De schorsing kan mondeling dan wel schriftelijk geschieden.
 • Schriftelijke schorsing geschiedt gemotiveerd bij aangetekend schrijven onder vermelding van de duur van de schorsing.
 • Mondelinge schorsing wordt direct bevestigd door de schriftelijke schorsing als bedoeld in het vierde lid.
 • Voor leerplichtige studenten wordt een afschrift van de schorsingsbrief onverwijld gezonden aan de Onderwijsinspectie.

Verwijdering van school
De student kan door Cibap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1.3., lid 5 van de WEB, worden verwijderd, indien hij/zij:

 • Met regelmaat de voorschriften van de instelling overtreedt, nadat de student al schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten. 
 • Met regelmaat de onderwijsactiviteiten volgens het vastgestelde rooster zonder toestemming van Cibap, niet volgt, nadat de student reeds schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten.
 • Zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag.

Procedure verwijdering student van school

 • Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de student gemotiveerd bij aangetekend schrijven medegedeeld.
 • De student wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 dagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling dan wel schriftelijk aan de instelling kenbaar te maken.
 • Binnen 10 werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt Cibap gemotiveerd bij aangetekend schrijven haar besluit.
 • Cibap heeft de inspanningsverplichting om gedurende 8 weken naar een andere school / instelling te zoeken, die bereid is de student toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige instelling of school, waarnaar kan worden verwezen, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
 • Cibap kan de student gedurende de procedure tot verwijdering van de student toegang tot de instelling ontzeggen.
 • Voor studenten die onder de leerplichtwet 1969 vallen, wordt een afschrift van de verwijderingsbrief onverwijld gezonden aan de Onderwijsinspectie.

BSA

Uiterlijk twaalf maanden na de start van je studie op Cibap, ontvang je een zogenaamd Bindend Studieadvies (BSA); een beslissing over de voortgang van je studie op Cibap. Elke mbo-instelling in Nederland is verplicht zo’n BSA aan zijn studenten te geven. Doel van het BSA is dat je in een opleiding terechtkomt die bij je past en die je in principe met goed gevolg moet kunnen afronden. Daarom werkt Cibap met een uitgebreide intake en een oriëntatiefase van een half jaar.

Op basis van een positieve intake word je geplaatst in de oriëntatiefase. Na een half jaar kies je de opleiding die je wilt gaan volgen. Na negen tot twaalf maanden geven we een definitief BSA voor de gekozen opleiding.

Een positief BSA bestaat uit een van de volgende besluiten:

 • Toelaatbaar voor de gekozen opleiding
 • Je mag het eerste jaar overdoen (alleen in uitzonderlijke situaties).

Bij een negatief BSA kijken we samen met je naar een andere opleiding, dit zal meestal buiten Cibap zijn. Klik hier voor meer informatie over Bindend Studie Advies (BSA).

Schoolvoorzieningen

Studentenpas
Cibap werkt met een studentenpas. Deze pas kun je buiten Cibap gebruiken als kortingspas in verschillende winkels, musea en voor aankoop van software. Op Cibap gebruik je de pas in de werkplaats voor gereedschapsregistratie en -uitleen en als legitimatie tijdens excursies. Daarnaast lopen alle printfaciliteiten via de studentenpas. Bij de studentenwinkel kun je printcredits op je pas laten zetten of je kunt zelf credits opwaarderen via het printportaal op intranet. Draag je studentenpas altijd bij je.

Faciliteiten

 • Studentenwinkel
  Cibap beschikt over een winkel waar je benodigdheden voor je studie kan kopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan papier, verf, kwasten, markers, etc. Ook kun je hier verslagen laten inbinden. De winkel is dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. In de studentenwinkel kun je alleen betalen via pin.
 • Kluisjes
  Om niet steeds met gereedschappen en/of materialen te hoeven reizen, kun je op school een kluisje huren. Je kunt een kluisje aanvragen en betalen bij de studentenwinkel. De kosten zijn hiervoor € 15,00 per schooljaar. Je huurt het kluisje voor de periode dat je op school lessen volgt. Bij inlevering van je sleutel krijg je € 5,00 retour. Bij schade aan of vervuild afleveren van het kluisje, ontvang je het sleutelgeld niet terug. Bij verlies van de sleutel moet je weer een nieuwe aanschaffen voor € 5,00. In de Ontwerpfabriek is een beperkt aantal dagkluisjes beschikbaar. Hier kun je gratis gebruik van maken. De kluisjes dienen aan het eind van de dag leeg te zijn. De directie is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van goederen uit je kluisje.
 • Draadloos netwerk
  Op Cibap is gratis Wifi beschikbaar, ga naar het netwerk ‘eduroam’ en meld je aan met je inloggegevens die je van het Cibap hebt ontvangen. Een virusscanner is (voor Windows laptops) verplicht, waarbij het zo is dat je hier zelf voor verantwoordelijk bent en de virusscanner moet installeren voordat je laptop op het netwerk mag. Bovendien kun je via intranet, software downloaden om gebruik te kunnen maken van de printfaciliteiten.
 • Materia
  Bij Materia staan kasten met vakliteratuur, zowel boeken als tijdschriften, en vind je allerlei verschillende soorten materialen. De mediathecaris verzorgt en onderhoudt deze collectie. Als je op zoek bent naar informatie, digitaal of analoog, kun je terecht bij de Mediathecaris. Bij Materia zijn ook studieplekken, waar je rustig kunt werken. Online kun je een kijkje nemen via materia.cibap.nl.

Eduarte
Via Eduarte kunnen studenten hun presentie/afwezigheid bekijken en ook behaalde cijfers inzien. Daarnaast kunnen de stage-uren hierin worden bijgehouden. Ouder(s)/verzorger(s) van onze studenten waarvan het e-mail adres bekend is bij ons, ontvangen een mail met inloggegevens voor hun account Eduarte. In het ouderportaal van Eduarte heeft de ouder/verzorger toegang tot het rooster en de aan- en afwezigheid van de student. Als de student minderjarig is, heeft de ouder/verzorger automatisch toegang tot deze informatie. Een meerderjarige student kan per ouder/verzorger aangeven of hij/zij toegang krijgt.

Student support

Cibap heeft speciaal voor studenten het studentenplein. Hier kun je terecht met alle vragen over je studie. Zo vind je op het studentenplein bijvoorbeeld Student support, het BPV-loket, examinering en planning & roostering. Daarnaast vind je hier ook de vertrouwenspersoon. Het studentenplein vind je als je vanaf de receptie door het restaurant loopt en dan door de klapdeuren linksaf gaat.

Student Support
Hoe kom ik voor mezelf op? Hoe zorg ik ervoor dat ik goed in mijn vel zit? Hoe kan ik mijn thuissituatie verbeteren? Welke ondersteuning kan ik krijgen bij mijn onderwijsleerproces? Hoe pak ik het zoeken naar een vervolgopleiding aan? Met dit soort vragen kun je terecht bij Student Support. Tijdens je studie is je studieloopbaancoach je eerste aanspreekpunt. Hij/zij kan je doorverwijzen naar Student Support. Samen vullen jullie het daarvoor bestemde formulier in. Heb je vragen of is de situatie urgent, dan kun je ook rechtstreeks naar de balie van het studentenplein komen. De medewerkers van Student Support zorgen er dan voor dat je bij de juiste persoon terecht komt.

De vertrouwenspersoon
Met de vertrouwenspersoon kun je een gesprek aanvragen als je een probleem hebt dat vertrouwelijk moet worden behandeld. Je kunt daarbij denken aan problemen met een medestudent of docent, mikpunt of slachtoffer zijn van pestgedrag, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie hier op school. Lees meer over de vertrouwenspersoon op studentenintranet.

Plattegronden

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

     

 

 

Meedenken student

Cibap Active
Denk, doe en beslis mee!
Cibap Active is de verzamelnaam voor alle mogelijkheden die je als student hebt, om naast je studie mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Dit kan van alles zijn, denk aan:

 • Studentenraad (SR)
  De SR krijgt alle belangrijke informatie te horen, waardoor zij kunnen meepraten en beslissen over het onderwijs op het Cibap. Lijkt het je leuk om plaats te nemen in de SR of heb je een onderwerp dat je graag wilt bespreken met de SR, mail dan naar sr@cibap.nl
 • Studenten PR-team
  Help mee met het werven van nieuwe studenten! Begeleid workshops van leerlingen die komen kennismaken met het Cibap, ga in gesprek met ouders en leerlingen op een voorlichtingsmiddag, geef rondleidingen aan bezoek etc. De activiteiten vinden vaak plaats onder schooltijd. Lijkt het jou leuk om te helpen? Mail dan naar mc@cibap.nl of loop even binnen bij het kantoor van Marketing & Communicatie (in de gang bij de personeelskamer).

Zwolle Bruist
Als eerstejaars student van Cibap maak je na de zomervakantie kennis (of heb je al kennis gemaakt) met de studiestad Zwolle. Dit kan tijdens de Zwolse Bruisweken. Deze mbo-variant van de introductieweken voor studerend Zwolle wordt georganiseerd door Buro Ruis.

Buro Ruis organiseert en ondersteunt de meest uiteenlopende culturele activiteiten voor de Zwolse (mbo) student. Voorbeelden zijn concerten, comedy avonden, dancefeesten, lezingen, proeverijen, workshops en festivals. Meer informatie over de activiteiten vind je op www.buroruis.nl

Ouders/verzorgers

In het Privacyreglement voor studenten Cibap staat bij artikel 6.4. wat de kaders zijn in de contacten met ouders van studenten: Cibap zal ouders van studenten onder de 18 jaar informeren ten behoeve van de verzuimcontrole, als het voortbestaan van de onderwijsovereenkomst in het geding komt of als informeren van ouders noodzakelijk is voor de veiligheid van de student of anderen. Cibap verstrekt in alle andere gevallen alleen informatie aan ouders na toestemming van de student of als hiervoor een andere wettelijke grondslag aanwezig is.

Informatie voor ouders/verzorgers
Op onze website vindt u als ouder/verzorger veel informatie over studeren op Cibap, zodat u goed uw zoon/dochter kunt begeleiden tijdens zijn/haar studie.

AdviesRaad Ouders
Voor vakscholen is er geen verplichting om een ouderraad in te stellen. Wij vinden de inbreng en het meedenken van ouders belangrijk voor de kwaliteit van de opleidingen van onze vakschool. Daarom hebben we een AdviesRaadOuders (ARO) ingesteld. De leden worden geïnformeerd over beleid waarover zij kunnen meedenken en daarnaast kan de ARO tijdens vergaderingen zaken inbrengen die betrekking hebben op Cibap.

Wilt u contact opnemen met de ARO, dan kan dat via het volgende e-mailadres: aro@cibap.nl 
Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u dit mailen naar de ARO. De ARO bestaat altijd uit vijf tot zeven leden, die een afspiegeling vormen van alle onderwijslagen binnen het Cibap.

Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn
Een groot aantal personeelsleden is inzetbaar als bedrijfshulpverlener op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding. Cibap beschikt over een piepersysteem waardoor BHV’ers/ EHBO’ers snel gewaarschuwd kunnen worden. Wanneer je binnen schooltijd iets overkomt, waardoor je zelf of een medestudent lichamelijk letsel oploopt, kun je terecht bij de conciërges. EHBO-koffers staan op diverse plaatsen in het gebouw. Op de ontruimingsplattegronden in de gangen staan deze aangegeven. Verder kun je je melden bij de receptie of via de noodtelefoons/intercoms (bekijk eens waar ze hangen) de receptie snel bereiken, zij kunnen de juiste personen via piepers bereiken.

Sociale Veiligheid
Indien er problemen zijn op sociaal of psychisch gebied kun je je melden bij je studieloopbaancoach of Student Support. Cibap heeft deze speciale afdeling met professionals in dienst om je eventueel te ondersteunen op gebied van sociale veiligheid. Tevens hebben ze contacten met externe partijen om je door te verwijzen indien dat nodig is.

Calamiteiten- & Ontruimingsalarm
Alle personeelsleden van Cibap hebben een instructie ontvangen over: Wat te doen bij een ontruimingsalarm? Voor jou als student geldt het volgende:

 • Volg de instructie van de docent van wie je op dat moment les hebt.
 • Ben je elders in het gebouw, volg dan de instructie van de BHV-er, conciërge of een ander personeelslid dat in de buurt is. In het algemeen geldt: zorg dat je zo snel mogelijk naar buiten gaat en begeef je naar de verzamelplaats op de parkeerplaats voor de Ontwerpfabriek (zie bordjes). Neem daarvoor de vluchtweg en de (nood) uitgang die de kortste verbinding met buiten vormt (bekijk dit eens voor de ruimtes waar je veel bent). Ook kun je hiervoor kijken op de ontruimingsplattegronden die op verschillende plekken in de gebouwen hangen en/of volg de pijlen op de ontruimingspictogrammen die in de gangen hangen. Eén of twee keer per jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden, zodat BHV-ers, medewerkers en studenten gewend raken aan de ontruimingsprocedure, waardoor bij echte calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

Crisisteam
Cibap beschikt over een crisisteam die bij calamiteiten contacten onderhoudt met de pers. In geval van calamiteiten kun je verwijzen naar de woordvoerder van het crisisteam. Ga nooit zelf de pers te woord staan.

Milieu, gebouwen en veiligheid
Om onze schoolgebouwen schoon en opgeruimd te houden, hebben wij een aantal regels:

 • Gebouwen, terreinen en inventaris moeten netjes blijven
 • Je fiets stal je in de fietsenstalling tussen het schoolgebouw en de Ontwerpfabriek
 • Heb je een fiets met een rek of een krat voorop, plaats deze dan in de daarvoor bestemde stalling
 • Lokalen en werkplaatsen worden opgeruimd achtergelaten
 • Draag vereiste veiligheidskleding en beschermingsmiddelen in de praktijklokalen
 • Blokkeer nooit vluchtwegen of brandblussers
 • Houd je aan de algemene gedragscodes voor berichtgevingen over Cibap op sociale media

Print Friendly, PDF & Email