excellentieprogramma restauratieschilder

Voorwoord

Welkom bij het excellentieprogramma schilderen. Het excellentieprogramma is bedoeld voor studenten die meer uitdaging en verdieping zoeken naast de niveau 4 opleiding Specialist schilder. In het excellentieprogramma is zeer beperkt plaats, je stuurt na de voorlichting een motivatiemail. Het team beslist uiteindelijk of je kunt worden toegelaten. Studenten die het excellentieprogramma succesvol afronden ontvangen een Cibap-getuigschrift dat waardevol is in de beroepspraktijk. In deze studiegids lees je meer over de inhoud en structuur van het excellentieprogramma.

Wil je na het lezen van deze studiegids nog meer informatie of wil je gewoon even iemand over het excellentieprogramma schilderen spreken? Neem dan contact op met Eveline Bremmer (e.bremmer@cibap.nl), of spreek haar aan in de teamkamer van het onderwijsteam Specialist schilder op de op de eerste verdieping, naast lokaal 105.

Ons onderwijs

Cibap PRO, Praktijk Realistisch Onderwijs, biedt veel uitdaging en mogelijkheden. Maar soms wil je nog iets meer, daarvoor heeft Cibap excellentieprogramma’s ontwikkeld. Het excellentieprogramma schilderen biedt die extra uitdaging aan studenten van de opleiding Specialist schilder. Het excellentietraject schilderen wordt door Cibap georganiseerd samen met het Nimeto in Utrecht. Daarom vinden de lessen om en om plaats in Zwolle of Utrecht. Studenten van beide scholen uit het 2e, 3e en 4e leerjaar vormen samen de excellentie groep schilderen en worden begeleid door docenten van Cibap en Nimeto.

Het beroep

Bij het zoeken naar een stage voor je opleiding Specialist schilder of het vinden van een uitdagende baan na je opleiding biedt het excellentieprogramma Schilderen een belangrijke meerwaarde. Werkgevers zien hierdoor dat je extra gemotiveerd bent en je blikveld en kennis zijn vergroot. Bovendien werk je tijdens het excellentieprogramma schilderen door de gastcolleges en de samenwerking met verschillende bedrijven actief aan jouw netwerk.

Het programma

Het excellentieprogramma schilderen is een verdieping op de niveau 4 opleiding Specialist schilder. Het excellentieprogramma duurt twee jaar en kan gevolgd worden tijdens het 2e en 3e jaar of het 3e en het 4e jaar van de niveau 4 opleiding Specialist schilderen. Het excellentieprogramma Schilderen bestaat uit zes modules van ieder ongeveer 10 weken. Elk jaar worden er drie modules aangeboden

Opbouw van het programma

Het excellentieprogramma bevat de volgende zes modules: (afhankelijk van je startjaar, 2e of 3e leerjaar, worden de modules in wisselende volgorde aangeboden.)

 • Introductie in het werkveld
 • Kleurhistorisch onderzoek
 • Beeldenrestauratie
 • Trompe l’oeil schilderen
 • Verftechnologie
 • Heraldiek

Hieronder een samenvatting van de zes modules:

 • Introductie in het werkveld
  In deze module maak je kennis met de actuele ontwikkelingen in het restauratievak in zijn algemeenheid en de verschillende organisaties en vakdisciplines die zich bezighouden met restaureren. Voorbeelden hiervan zijn de veranderingen in de restauratiebranche, thema’s als erfgoedfilosofie met de bijbehorende dilemma’s, maar ook wet- en regelgeving, nieuwe materialen, gereedschappen en technieken. Na het volgen van deze module heb je algemeen inzicht op het gebied van onderhouden en restaureren van cultureel erfgoed.

 • Kleurhistorisch onderzoek
  In deze module leer je meer over de theoretische en praktische achtergronden van kleurhistorisch onderzoek m.b.t. restauratieve en decoratieve schildertechnieken. Een kleurhistorisch onderzoeker bekijkt de verschillende verflagen op en in monumenten en brengt in kaart welke afwerklagen er in de loop der jaren gebruikt zijn. Hierdoor kan bij restauratie of onderhoud het schilderwerk verantwoord worden aangepast. Het kleurgebruik is namelijk meestal gekoppeld aan de bouw- en architectuurgeschiedenis van een pand.

 • Beeldenrestauratie
  In deze module leer je meer over de restauratie van gipsen objecten. De objecten komen van het Centraal Museum en worden onderzocht en gerestaureerd. De nadruk ligt op het maken van een conditierapport, het onderbouwen van een restauratieadvies, materiaaltechnisch onderzoek,  kunsthistorisch  onderzoek,  gipsverlijmingen,  invullingen,  aanhelen  en  retoucheren. Er wordt verwacht van de studenten dat zij zelfstandig informatie opzoeken en verwerken. In deze module  wordt dieper  ingegaan  op  het  onderzoek  naar  de  ondergrond  en verantwoorde restauratiematerialen.

 • Trompe l’oeil schilderen
  In deze module leer je meer over het maken van Tromp l’oeil-schilderingen, penseelvaardigheden en bieswerk. Eveneens komt het ontwerpen, overnemen van een schildering in Trompe l’ oeil en het analyseren van een bestaande schildering aan bod.

 • Verftechnologie
  In deze module krijgt je door practicumproeven beter inzicht in eigenschappen van verfproducten, ondergronden, verfsystemen en de wisselwerking tussen verf en ondergronden. In verband met de snelle ontwikkelingen op het gebied van arbo- en milieuvoorschriften, normalisaties en nieuwe verfgrondstoffen worden steeds nieuwe testmethoden ontwikkeld en oude aangepast. Een verftechnisch practicum moet op de eerste plaats het inzicht in de technologie ondersteunen. Daarbij komen de methoden van verfkeuren aan de orde, welke o.a. plaatsvinden in laboratoria van verffabrieken.

 • Heraldiek
  In deze module wordt dieper ingegaan op het uitvoeren van een heraldisch* object en de praktische achtergronden van heraldische objecten tijdens restauratieschilderwerk. Een restauratieschilder heeft kennis en inzicht nodig over heraldische objecten bij het uitvoeren van restauratieschilderwerk ten behoeve van monumentale instandhouding. Met deze kennis kan een restauratieschilder hoogwaardige restauratie(schilder)werkzaamheden uitvoeren zodat monumentaal cultureel erfgoed goed geconserveerd en esthetisch verantwoord behouden blijft.

* Met heraldiek wordt bedoeld alles wat met wapenkunst en wapenkunde te maken heeft. De oorsprong van het voeren van een wapen ligt in de tweede helft van de 12e eeuw, de tijd waarin ridders op het slagveld met fel gekleurde wapenschilden zichzelf aan hun tegenpartij herkenbaar maakten. Beter bekend als “kleur bekennen”.

Structuur

Je volgt twee jaar één avond in de week tijdens de reguliere lesperiodes van de Cibap opleiding Specialist schilder de lessen van het excellentieprogramma Schilderen. Daarnaast wordt er beroep gedaan op je zelfstudie. De begeleide lestijd is gemiddeld 5 uur per avond (meestal maandagavond). Door de samenwerking met het Nimeto in Utrecht, vinden de lessen wisselend plaats op het Cibap en op het Nimeto. Op beide locaties zorgen we ervoor dat je voor de start van de lessen gratis kunt eten.

Excursies en gastsprekers
Tijdens het excellentieprogramma Schilderen worden er verschillende excursies aangeboden om nieuwe ervaringen op te doen. We werken met gastdocenten en specialisten uit het werkveld, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste technologieën en ontwikkelingen in het vakgebied. Ook de samenwerking met studenten van het Nimeto biedt jou kansen te werken aan je netwerk.

Welk diploma behaal je?
Als je het gehele excellentie programma voldoende hebt afgerond, ontvang je een Cibap getuigschrift. Als je niet alle modules voldoende afrondt, kun je per module die je wel voldoende hebt afgerond een bewijs van deelname krijgen.

Een voorwaarde om deel te kunnen aan het excellentieprogramma Schilderen is een voldoende resultaat op de leergebieden van de opleiding Specialist Schilderen. Je gaat je tenslotte met het excellentieprogramma schilderen verdiepen in verschillende onderdelen van de opleiding Specialist Schilderen.

Beoordeling

Tijdens de modules van het excellentieprogramma Schilderen krijg je verschillende opdrachten in de vorm van presentaties, toetsen, verslagen en praktische werkstukken. De opdrachten worden beoordeeld met een cijfer (1-10). Per module wordt op basis van de opdrachten een gemiddelde beoordeling berekend. Een gemiddelde beoordeling van 5,5 of hoger betekent een voldoende voor de module. Om de opdrachten voldoende te kunnen uitvoeren is aanwezigheid bij de lessen noodzakelijk.

Begeleiding
Tijdens het excellentieprogramma Schilderen word je begeleid door een docent van Cibap. Lessen worden verzorgd door docenten van Cibap en Nimeto en door gastdocenten en professionals uit het bedrijfsleven. 

Kosten

Aan het volgen van het excellentieprogramma Schilderen zijn geen extra kosten verbonden.


Print Friendly, PDF & Email